Procesevaluatie Brains4Use

2013, 97 pagina's

Procesevaluatie Brains4Use

Brains4Use is één van de gedragsinterventies die is erkend door de erkenningscommissie gedragsinterventies van het ministerie van Veiligheid en Justitie. DSP-groep onderzocht of de interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Dit is nodig om straks het effect van de interventie te kunnen onderzoeken. Uit de procesevaluatie blijkt dat er nog onvoldoende garantie is dat Brains4Use wordt uitgevoerd zoals bedoeld.

Brains4Use
Brains4Use is een individuele gedragsinterventie gericht op het verminderen van de kans op recidive door het terugdringen van problematisch middelengebruik. Problematisch middelengebruik is een belangrijke risicofactor voor delictgedrag. Brains4Use is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (2010).

Procesevaluatie
DSP-groep onderzocht in opdracht van het Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie of de interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Dit deden we met behulp van interviews, dossieranalyse, analyse van registratiegegevens, documentenonderzoek en observaties.

Conclusie
DSP-groep concludeerde dat er nog onvoldoende garantie is dat Brains4Use wordt uitgevoerd zoals bedoeld en de programma-integriteit op uniforme wijze wordt geborgd. De selectiecriteria voor de deelnemers worden goed toegepast, wat wil zeggen dat de beoogde doelgroep wordt bereikt. In het merendeel van de trajecten worden de werkzame elementen (o.a. motiverende gespreksvoering, cognitief gedragstherapeutische technieken, werken aan het sociaal netwerk van de jongere) met uitzondering van terugvalpreventie, toegepast. Maar er wordt afgeweken van het aantal gesprekken, de frequentie van de gesprekken, de doorlooptijd van het traject en de te behandelen onderwerpen. Ook vindt in geen van de JJI’s intervisie en supervisie plaats zoals beschreven in de handleiding. Hierdoor kan de programma-integriteit onvoldoende worden geborgd.

De redenen waarom niet volledig wordt voldaan aan programma-integriteit hebben vooral te maken met:

  • problemen met betrekking tot het personeel: personeelswisselingen, onvoldoende beschikbare tijd voor het plannen en houden van gesprekken
  • problemen met betrekking tot de handleiding/methodiek: maatwerk wordt ruimer geïnterpreteerd waardoor wordt afgeweken van de voorgeschreven volgorde en het aantal gesprekken en onderwerpen
  • de afnemende bezetting in de JJI’s en het beperkt aantal trajecten, waardoor het moeilijk om de kwaliteit van de interventie te borgen.

Wendy Buysse

Senior onderzoeker
T +31 (0)20 7059 +31 (0)20 625 75 37
wbuysse@dsp-groep.nl
 [ naar zoekfunctie ]

Door Lotte Loef, Manja Abraham, Sanneke Verweij, Wendy Buysse voor Ministerie van Veiligheid en Justitie. Gestart in 2012. Afgerond in 2012.