Decentralisatie provinciale steunpunten monumentenzorg en archeologie

Provinciale steunpunten monumentenzorg en archeologie ontvangen sinds 2009 de rijksmiddelen voor bekostiging van het steunpunt via de provincie. DSP-groep evalueerde, in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het proces van decentralisatie van middelen en het behalen van de beoogde resultaten. Heeft het geleid tot meer maatwerk en tot een heldere taakverdeling tussen Rijk, provincies en steunpunten?

Taakverdeling
Het (administratieve) proces van decentralisatie van middelen is volgens afspraak verlopen en is aan de steunpunten zelfs vaak geruisloos voorbij gegaan. Overlap in tussen provincie en OCW/RCE taakopvatting komt voor, waardoor het voor het steunpunt niet altijd helder is wie aanstuurt. De taakverdeling moet zich op dit punt in een aantal gevallen nog uitkristalliseren.

Meer maatwerk
Provinciale organisaties voelen de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de steunpunten. Er kan meer recht worden gedaan aan de provinciale en lokale situatie. Provinciale overheden zien in een aantal gevallen het steunpunt als instrument om provinciale beleidsdoelstellingen te bereiken. Maatwerk per gemeente varieert, onder meer vanwege het aantal gemeenten per provincie. Daarnaast hebben medewerkers te maken met een dynamisch beleidsveld, wat een deel van de aandacht en focus opeist.

Toekomst?
Gemeenten ervaren de dienstverlening van steunpunten als positief, met name vanwege de grote deskundigheid van de medewerkers. Bezuinigingen hebben echter ook in dit werkveld hun effect. In veel gemeenten neemt de deskundigheid en beschikbare capaciteit voor erfgoed af. Soms verschuiven de taken naar de medewerker ruimtelijke ordening. Het steunpunt maakt minder vanzelfsprekend deel uit van zijn of haar netwerk. Een proactieve en flexibele houding is voor steunpunten van belang. Zij kunnen hun waarde vergroten door investeren in kennisontwikkeling, regionale netwerken en vindbaarheid online.

 [ naar zoekfunctie ]

Door Annelies van der Horst, Justin de Kleuver, Stella Blom voor Interprovinciaal Overleg en Ministerie van OCW. Gestart in 2012. Afgerond in 2012.