Senior adviseur Paul van Egmond is gedetacheerd bij de gemeente Almere als projectleider prostitutie. Zijn opdracht is het actualiseren en aanscherpen van het gemeentelijke prostitutiebeleid.

Het huidige beleid stamt uit 2000 en is verouderd, zeker met het oog op het voorstel voor de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) en de afspraken in het regeerakkoord.

Projectgroep

In Almere stelde Paul een integrale projectgroep samen met interne (toezicht en handhaving, sociaal domein, dienst stedelijke ontwikkelingen, economische zaken) en externe partners (GGD, politie, OM). Met deze groep stelde hij een conceptnota op die hij vervolgens presenteerde bij de verantwoordelijke bestuurders. Het college stemde in met de conceptnota en inmiddels is de nota vrijgegeven voor inspraak. Paul zal de zienswijzen verwerken en uiteindelijk zal de gemeenteraad de nota vaststellen.

 Concept-Beleidsnota prostitutie en seksbranche.

Burgemeester en wethouders maakten op 23 januari 2018 bekend dat zij een besluit hebben genomen over een nieuw prostitutiebeleid. Met de nieuwe beleidsnota streeft de gemeente Almere naar een seksbranche die veilig is. Dit doel moet bereikt worden door in te zetten op de volgende vier speerpunten:

  1. regulering van de vergunde branche
  2. aanpak van misstanden
  3. versterken van de positie van de prostituee
  4. toezicht en handhaving.

Het hiertoe genomen principebesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van woensdag 24 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage tot en met dinsdag 6 maart 2017. Lees meer op de website van de gemeente Almere.

Paul kent de prostitutiebranche goed vanuit enkele projecten die hij uitvoerde bij DSP-groep, onder andere de evaluatie van het bestuurlijk toezicht op de raamprostitutie in de gemeente Amsterdam.
Ook heeft hij veel ervaring op dit gebied opgedaan in de tijd dat hij Projectleider Mensenhandel was bij de gemeente Amsterdam.

Toezicht Amsterdamse prostitutiebranche

Paul van Egmond voerde in 2011 ook de ‘Evaluatie pilot bestuurlijk toezicht Amsterdamse prostitutiebranche’ uit. Hierin werd de hoofdvraag: “In hoeverre functioneert het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche als beoogd en op welke onderdelen is tussentijdse verbetering wenselijk?” beantwoord.

Een tweede evaluatie volgde in 2012. Beide rapporten zijn hieronder te bekijken.

Informatie

Wil je meer weten over detachering of over prostitutiebeleid, neem dan contact op met Paul van Egmond. Hij staat je graag te woord!