Het ministerie van Justitie en Veiligheid, onderdeel dienst Justitiële Inrichtingen, is eind 2016 gestart met de pilot doorzorgfunctionaris. Een doorzorgfunctionaris is een BIG-geregistreerde zorgprofessional die ervaring heeft in het begeleiden van mensen met psychische problematiek. De achterliggende gedachte is dat de kans op recidive kleiner wordt als mensen die zorg behoeven, dit – ook tijdens en na detentie – krijgen.

Zorgprofessional met psychiatrische scholing

De continuïteit van zorg voor (ex-)gedetineerden is een vraagstuk dat al langer de aandacht heeft binnen het gevangeniswezen en er zijn al meerdere signalen gegeven dat (door)zorgprocessen in detentie lang niet altijd goed verlopen. Casemanagers zijn binnen de penitentiaire inrichtingen (PI’s) verantwoordelijk voor het organiseren van de re-integratie en nazorg voor gedetineerden. Zij zijn echter niet psychiatrisch geschoold en dus niet opgeleid om de doelgroep met psychische problematiek door te begeleiden naar zorg. Met het oog hierop is door het ministerie in 2016 besloten tot de pilot doorzorgfunctionaris. Onder meer sociaal psychiatrische verpleegkundigen (SPV-ers) komen voor deze functie in aanmerking.

Pilot doorzorgfunctionaris

Op 1 december 2016 startte de eerste PI (Arnhem) met een doorzorgfunctionaris en per 1 maart 2017 kwamen daar twee PI’s bij (Grave, Zaanstad). Vanaf eind 2017 tot en met voorjaar 2018 zijn vier andere PI’s er bijgekomen, te weten in Alphen aan den Rijn, Dordrecht, Heerhugowaard en Leeuwarden. De procesevaluatie van de pilot doorzorgfunctionaris is in de eerste helft van 2018 uitgevoerd.

Meerwaarde en lessen

De procesevaluatie van de pilot doorzorgfunctionaris laat zien dat deze functie binnen een PI een duidelijke meerwaarde heeft. Dit komt in de eerste plaats tot uitdrukking in een groter aantal gedetineerden dat zorg krijgt na detentie en soms lukt het ook om zorg tijdens detentie door te zetten. De werkzaamheden van de doorzorgfunctionaris brengen tevens een ontlasting voor de inrichtingspsychologen met zich mee, waardoor zij meer tijd voor behandeling van gedetineerden krijgen. Daarnaast heeft de pilot tot (nieuwe) samenwerking met (externe) ketenpartners geleid. Dit draagt bij aan een betere aansluiting tussen de zorgsystemen binnen en buiten de PI.

Meer weten over de pilot Doorzorgfunctionaris in PI's?

Neem dan vrijblijvend contact op met Bram van Dijk. Hij staat u graag te woord.