In de wijk Veldhuizen A in Ede hebben in 2016 twee incidenten plaatsgevonden met risicojongeren. Bewoners ervaren al jaren overlast van deze jongeren. De veiligheid en

leefbaarheid worden hierdoor ondermijnd. Dat roept de vraag op of de gemeente wel het juiste beleid voert op deze groep, grotendeels van Marokkaans-Nederlandse afkomst.

Onderzoek beleid risicojongeren

Naar aanleiding van incidenten in 2008 hebben de gemeente en haar partners de aanpak van risicojongeren in de wijk geïntensiveerd. Tijdens de jaarwisseling van 2015-2016 en in mei 2016 vonden opnieuw incidenten plaats. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad het college gevraagd een extern onderzoek uit te laten voeren naar het ontstaan van de incidenten en de effectiviteit van het gevoerde beleid op het gebied risicojongeren in de wijk Veldhuizen A.

Resultaten

De effectiviteit van het gevoerde beleid is niet exact te bepalen omdat het beleid uit vele onderdelen bestaat, het onderzoek een zeer korte doorlooptijd kende en er tal van factoren zijn die invloed uitoefenen zoals een economische crisis. We zien dat er verschillende indicatoren in de goede richting wijzen: de veiligheid en leefbaarheid in Veldhuizen A is verbeterd sinds 2008, de feitelijke criminaliteit en het aantal risicojongeren is gedaald en de Marokkaans-Nederlandse jongeren uit Ede maken een relatief goede ontwikkeling door, blijkt uit een benchmark met 21 andere gemeenten.
In de wijk bestaat echter een voedingsbodem voor incidenten door de aanwezigheid van een concentratie van risicofactoren die kunnen leiden tot crimineel gedrag bij jongeren.

Toekomst

Door de aanwezigheid van die voedingsbodem zijn incidenten in de toekomst niet uit te sluiten. Bij incidenten is het belangrijk dat de politie zo lang mogelijk ‘de plattepettenstrategie’ voert en contact houdt met de risicojongeren in de wijk. Door meer informeel contact met de jongeren kunnen de ‘voelhoorns’ van de gemeente en haar partners versterkt worden. Hiermee wordt de alertheid op incidenten verhoogd en kan er beter outreachend gewerkt worden. Op het gebied van de aanpak van risicojongeren, en daarmee het verkleinen van de voedingsbodem, concluderen wij dat er veel gebeurd is in de wijk Veldhuizen A. Er gaat veel goed, maar op een aantal punten kan het nog beter. Wij denken daarbij aan focus op de doelgroep, langdurige maatwerktrajecten, (nog) meer investeren in cultuursensitiviteit, betere informatiedeling met justitiële partners en het maken van een slag in kwaliteitsmanagement door monitoring.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Paul van Egmond. Hij staat u graag te woord.