Door ‘Gebiedsgericht Werken’ kan de gemeente Stichtse Vecht maatwerk leveren om de leefbaarheid voor bewoners te verbeteren en te borgen. Hierbij wordt de kennis van bewoners uit alle kernen ingezet om eigen initiatieven en lokaal beleid te realiseren. De Rekenkamercommissie heeft DSP-groep gevraagd een evaluatie van deze werkwijze uit te voeren.

Maatwerk voor 12 kernen

De gemeente Stichtse Vecht wil haar 12 kernen benaderen op een wijze die aansluit bij de prioriteiten van de bewoners. Het dorpse Nieuwersluis heeft begrijpelijkerwijs andere behoeften dan het stedelijke Maarssenbroek. In 2011 is de gemeente daarom gestart met gebiedsgericht werken. Dit is een werkwijze waarmee de gemeente samen met bewoners de leefbaarheid wil versterken en de eigenheid van de twaalf kernen wil behouden.

Evaluatie werkwijze

We voeren voor de Rekenkamercommissie van Stichtse Vecht een evaluatie van het gebiedsgericht werken uit. We gaan met betrokkenen na of er opvolging is gegeven aan eerdere aanbevelingen, hoe de werkwijze is vormgegeven en wat de resultaten zijn. Ook besteden we in het bijzonder aandacht aan de vraag in hoeverre de gemeente de kansen vanuit de Omgevingswet benut voor de versterking van het gebiedsgericht werken.

Geluiden van alle betrokkenen

In deze evaluatie  betrekken we de ervaringen van onder andere bewonersgroepen, bestuurders, ambtenaren en andere betrokken partijen zoals politie, welzijn, sociale wijkteams en woningcorporaties. Door deze geluiden samen te voegen, beantwoorden we de vraag in hoeverre het gebiedsgericht werken bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van de gemeente Stichtse Vecht.

Ervaring met gebiedsgericht werken

Ook voor andere gemeenten hebben we het gebiedsgericht werken geëvalueerd, zoals voor Alphen aan den Rijn en Stein. De evaluaties laten zien dat het mogelijk is om maatwerk aan kernen te bieden naast uitvoering van sectoraal beleid. Dit vergt wel transparantie in de gemaakte keuzes en een consequente communicatie, naast ambtelijk en bestuurlijk lef om buiten de lijnen te werken.

Meer weten over gebiedsgericht werken?

Bel of mail dan met Mia Dieters. Zij staat je graag te woord.