Per 1 oktober 2018 worden alle gemeenten in Nederland verondersteld een goed werkende persoonsgerichte aanpak te hebben met, van en voor mensen met verward gedrag. Wij ondersteunen gemeenten bij de ontwikkeling van deze aanpak, vanuit onze domeinoverstijgende expertise op zorg, veiligheid, sociaal domein en jeugd.

Negen bouwstenen

Het Schakelteam mensen met verward gedrag heeft negen bouwstenen opgesteld die een houvast bieden bij het ontwikkelen van de persoonsgerichte aanpak. Het uitwerken van deze aanpak met alle relevante partijen vergt voor veel gemeenten nog de nodige stappen op vele onderdelen, zoals:

 • een omslag naar het denken vanuit de cliënt zelf en diens leefwereld;
 • het organiseren van 24/7 meldpunten voor niet acute meldingen in afstemming met de vereisten voor een meldpunt in de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheid;
 • triage afspraken en GGZ expertise op de meldkamer;
 • passend vervoer en beoordeling en risicotaxatie van mensen met verward gedrag;
 • het op orde brengen van vroegsignalering en preventie in de wijk en afstemming met alle relevante partijen daarbij zoals wijkagent, huisarts, praktijkondersteuner huisartsenzorg, sociaal wijkteam, FACT.
 • beveiligde zorg voor personen met verward gedrag die gevaarlijk zijn;
 • analyse van E33 meldingen (meldingen bij de politie van personen met verward gedrag).

Domeinoverstijgende ondersteuning

Juist de onderlinge samenhang tussen de negen bouwstenen vergt in veel gemeenten nog de nodige inspanningen, net als domeinoverstijgend werken tussen zorg, veiligheid en sociaal domein.
DSP-groep kan u op al deze en andere onderdelen uitstekend ondersteunen. Met experts afkomstig uit alle relevante terreinen (zorg, sociaal domein, justitie en veiligheid, jeugd) werken wij domeinoverstijgend aan complexe vraagstukken, bijvoorbeeld in het team Kwetsbare groepen in de samenleving.

We kunnen u ondersteunen in alle onderdelen van de keten, door het leveren van projectleidersinzet, door MKBA’s, door het ontwikkelen van vervoersoplossingen, door onze experts in risicotaxatie-instrumenten, door onderzoek van E33 meldingen, door het vinden van oplossingen voor financieringsvraagstukken (gemeenten en zorgverzekeraars bijvoorbeeld) en door tijdelijk de trekker te zijn van dit belangrijke proces in uw gemeente.

Een greep uit onze CV’s

 • Christel Scholten – Projectleider verdiepingsregio’s: in opdracht van het Schakelteam mensen met verward gedrag, stimuleren en enthousiasmeren van zes regio’s in Nederland om te komen tot werkende persoonsgerichte aanpak van en met mensen met verward gedrag, stimuleren samenwerking zorg, veiligheid en sociaal domein, agenderen systeemproblemen uit het veld bij landelijke opdrachtgevers VWS, JenV en VNG en andersom
 • Aniek Verwest – Adviseur, verbinder, makelaar van alle samenwerkingspartners rond de Top600-aanpak in Amsterdam en trainen van regisseurs Top600
 • Mia Dieters – Projectleider regiovisie kwetsbare mensen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
 • Lotte Hogeboom – Adviseur sociale wijkteams
 • Perihan Özgül – Onderzoeker Sociale – en gezondheidspositie van migranten, onder andere Turkse ouderen

Wilt u meer informatie over een persoonsgerichte aanpak van mensen met verward gedrag?

Bel of mail gerust met Christel Scholten, zij vertelt u graag meer over dit onderwerp.