Huisvesting van bijzondere doelgroepen gemeente Velsen

Hoe kan het proces van huisvesting van bijzondere doelgroepen slim worden ingericht? Een actuele vraag voor veel gemeenten, zo ook in gemeente Velsen.

Verschillende regelingen en processen

Om haar kwetsbare inwoners te huisvesten heeft de gemeente Velsen, naast een regulier woonruimteverdeelsysteem, diverse (voorrangs)regelingen. Deze regelingen zijn bedoeld om bijvoorbeeld jongeren die vanuit de jeugdzorg een nieuwe plek zoeken, mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en statushouders op tijd van een passende woning te voorzien. Dit resulteert in verschillende processen en werkwijzen waar ook verschillende partijen bij betrokken zijn.

Stroomlijnen huisvestingsprocessen

De gemeente heeft DSP-groep opdracht gegeven om een inventarisatie te doen naar de huidige processen van huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hoe verlopen deze processen in de praktijk? Wat zijn succesfactoren en knelpunten? De inventarisatie moet leiden tot aanbevelingen op organisatorisch en beleidsmatig niveau voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

In gesprek aan de hand van proceskaart

In onze aanpak staat het proces van het zoeken én vinden van woonruimte voor de bijzondere doelgroepen centraal. Door middel van (groeps)interviews met betrokkenen halen we de ervaringen met het proces en verbeterpunten op. Deze gesprekken voeren we aan de hand van een illustratieve proceskaart waarin per doelgroep is weergegeven hoe de doorloop is vanaf het moment van aanmelding als woningzoekende, tot aan het moment dat de sleutel van de nieuwe woning wordt overhandigd.

Ervaring elders

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Zwolle

Wij hebben eerder de centrumgemeenteregio Zwolle begeleid bij het opstellen van het afsprakenkader om uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te bevorderen. Het afsprakenkader is tot stand gekomen in samenwerking met 15 regiogemeenten, corporaties en zorgaanbieders en afgestemd met cliëntvertegenwoordigers. Lees hier meer over dit project.

Betrokken DSP-adviseurs

Dit project wordt begeleid door Lotte Hogeboom, Linda van Dongen en Mia Dieters.

Wilt u meer informatie over huisvesting bijzondere doelgroepen gemeente Velsen?

Bel of mail gerust met Lotte Hogeboom, zij vertelt u graag meer over dit onderwerp.