In opdracht van het ministerie van BZK heeft DSP-groep in 2015 een verkennend onderzoek gedaan naar de zienswijzen van landelijke organisaties, de informatiebehoefte van gemeenten en de financiële mogelijkheden van corporaties. Mede op basis van dit onderzoek  laat het ministerie van BZK een rekenmodel ontwikkelen dat een indicatie geeft van de additionele investeringsruimte bij corporaties. Voor 1 juli 2016 zal het ministerie de gemeenten hierover informeren.

Woningcorporaties

In het nieuwe stelsel voor woningcorporaties, dat in de Herzieningswet is vastgelegd, krijgen gemeenten meer invloed op de te leveren prestaties van corporaties. Daarvoor is ook inzicht nodig in de investeringsruimte van de woningcorporaties. De VNG heeft er bij de minister van BZK op aangedrongen om gemeenten hierover goed te informeren. Het dilemma hierbij is dat de werkelijkheid van de corporatiefinanciën veel ingewikkelder is dan het op basis van kengetallen vaststellen van een eenduidig investeringsbedrag. Dit betekent dan ook dat de uitkomst van zo’n rekenmodel niet meer en niet minder is dan de start van een discussie over de investeringsruimte.

Gemeenten hebben nog te weinig inzicht in de financiële investeringsruimte van de woningcorporaties. Duidelijkheid over de cijfers kan de discussie over de inhoudelijke keuzes vergemakkelijken. Zeker als hier een heldere woonvisie aan ten grondslag ligt.

Praktijktoets

Op basis van financiële kengetallen die door negen woningcorporaties (in de verschillende referentiegroepen) zijn aangeleverd, heeft DSP-groep een indicatief beeld geschetst van de mate waarin corporaties de additionele investeringsruimte (berekend op basis van de ICR) in afgelopen jaren hebben benut. In bijgaande factsheet is deze informatie geaggregeerd weergegeven.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Martin! Hij vertelt je graag meer.