Er valt meer maatschappelijke winst te behalen als de 4000 fte aan sociale sportprofessionals op een meer gerichte wijze wordt ingezet door gemeenten en maatschappelijke partners. DSP deed onderzoek naar de omvang, aansturing en werkwijze van deze professionals die werkzaam zijn in de breedtesport om de maatschappelijke waarde ervan te vergroten. Driekwart van deze professionals zijn buurtsportcoaches die in het kader van de Brede Impuls een aanstelling hebben.

Inzet sociale sportprofessionals

Meest opvallende uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Negen van de tien sociale sportprofessionals zijn werkzaam op het snijvlak van sport en onderwijs, veelal voor jeugd van 6 – 12 jaar. Deze sportprofessionals oefenen vooral in kleinere gemeenten vanuit de functie van combinatiefunctionaris het vak docent bewegingsonderwijs uit.
  • Bij beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches heerst onzekerheid over het structurele karakter van de regeling. Een eigenaardig misverstand: de regeling is in landelijk opzicht een structurele regeling. Gemeenten hebben zelf ‘de touwtjes in handen’ (cofinanciering).
  • Gemeenten geven de maatschappelijke betekenis van sport steeds meer aandacht en willen daarbij de sportverenigingen een grotere rol geven, ondersteund  door een sociale sportprofessional.

Punten meenemen in Sportakkoord

De Brede Impuls, die van rijkswege is ingezet, kan deze punten meenemen bij de totstandkoming van het Sportakkoord. In plaats van de bekende focus op aantallen (“hoe meer sporters hoe beter”) zou de aandacht wat meer uit kunnen gaan naar de kwaliteit van sport: de toegevoegde waarde ervan.

Dus: meer maatschappelijk bewuste en betrokken sportaanbieders die in staat zijn om verbindingen aan te gaan en die ook impact hebben op hun omgeving. Dat veronderstelt een sterkere, meer zelfbewuste houding van de hele sportsector, inclusief de beleidsafdeling van gemeenten.

Voorbeeld transformatie sociale domein

Juist de lokale sport is een lichtend voorbeeld van hoe de transformatie van het sociale domein gestalte kan krijgen: met veel zelfwerkzaamheid en vrijwillige inzet werken aan een vereniging die midden in de samenleving staat en daarbij relaties onderhoudt met tal van partners.

Aanbevelingen DSP:

  • leergang (laten) ontwikkelen die buurtsportcoaches voedt met tools en kennis om de rol van sport in de transformatieagenda op lokaal niveau vorm te geven en optimaal te benutten.
  • Ontwikkelen en uidragen van een duidelijke visie op de inzet van sociale sportprofessionals, met name de buurtsportcoaches: wat is vanuit landelijk perspectief in vogelvluchtperspectief het meest wenselijk? VWS zou daarbij een duidelijk signaal moeten afgeven dat buurtsportcoaches niet langer ingezet moeten worden als vakleerkracht op scholen. Daarmee moet het onderwijs verantwoordelijkheid nemen om zelf in vakleerkrachten te investeren en LO te beschouwen als een volwaardig vak.

Nieuw raamwerk

Het ontwikkelen van de genoemde visie zou moeten uitmonden in een nieuw raamwerk of toetsingskader waarbinnen de buurtsportcoach lokaal opereert. Voor de hand liggend zijn de onderwerpen: pedagogisch verantwoord sportklimaat, bestrijden van bewegingsarmoede, de maatschappelijk betrokken sportvereniging, tegengaan van seksuele intimidatie en het benutten van de kracht van sport in de zorg en het sociale domein.
Dit raamwerk zou gemeenten en lokale partners moeten inspireren om diezelfde richting te verkennen en in te gaan.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Eric Lagendijk Hij vertelt u er graag meer over.