Vijf pilots

DSP groep voert sinds 2019 onderzoek uit naar nieuwe vormen van ondersteuning aan mensen met zeer complexe hulpvragen en hun naasten. In vijf pilots wordt twee jaar lang proefgedraaid met een nieuwe, intensieve vorm van cliëntondersteuning voor 450 cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel, (zeer) ernstige meervoudige beperking, autisme, of (licht) verstandelijke beperking, vaak in combinatie met diverse andere (ggz-)problematieken en naasten.  

Onderzoek meerwaarde

DSP-groep onderzoekt de meerwaarde van deze nieuwe vorm van cliëntondersteuning in opdracht van het ministerie van VWS.In de pilots worden deelnemers geholpen bij het vinden en regelen van de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De cliëntondersteuner ontzorgt en regelt. De opzet en werkwijze is per pilot verschillend.

Nieuw aan deze vorm van cliëntondersteuning is dat deze flexibel en geheel op maat van de cliënt is, en daarnaast ook gericht is op diens zorg-relatiesysteem (naaste, partner, gezin, andere betekenisvolle relaties). Verder kan de zorg wisselend intensief en frequent zijn, en zowel meerdere jaren als levenslang worden ingezet. Ook is nieuw dat de cliënt zelf de ondersteuner kiest, en de ondersteuner alle mandaat en handelingsruimte heeft die nodig is om de wensen van cliënten te vervullen.

Wat werkt?

Deze opsomming van vernieuwende elementen in de ondersteuning is niet uitputtend. Een belangrijk doel van de pilots is om meer zicht te krijgen op behoeften van cliënten hun naasten en op wat werkt in dit nieuwe aanbod. In de pilots zelf wordt gekeken welke onderdelen werkzaam zijn en of deze intensieve inzet uiteindelijk ook leidt tot tastbare resultaten (kosten en baten) en ook effecten voor cliënten zoals bijvoorbeeld een betere kwaliteit van leven. 

Iedere pilot wordt geëvalueerd met een eigenstandig onderzoek naar de resultaten en effecten van de inzet en de kosten-baten daarvan. DSP-groep vraagt de onderzoekers van de pilots gemeenschappelijke kenmerken en resultaten te inventariseren die gebruikt worden bij het opstellen van de overkoepelende vraag naar de meerwaarde van deze inzet voor cliënten en hun naasten. Deze meting heeft eind 2020 plaatsgevonden. Tot die tijd werd intensief gesproken met de verschillende projectleiders, de onderzoekers, cliënten en hun naasten en cliëntondersteuners.  Begin 2021 wordt het onderzoek afgerond.

VWS-programma Volwaardig Leven

De vijf pilots zijn onderdeel van het VWS-programma Volwaardig Leven, dat inzet op beter passende en toekomstbestendige gehandicaptenzorg en complexe zorg.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom. Zij vertelt je er graag meer over.