In 2009 is de verantwoordelijkheid voor de steunfunctie monumentenzorg en archeologie volledig overgedragen aan de provincies. In 2012 evalueerde DSP-groep deze decentralisatie en zijn de bijbehorende bestuurlijke afspraken bijgewerkt. Nu voert DSP-groep voor het ministerie van OCW en het IPO een vervolgevaluatie uit, waarbij we ook kijken naar de toekomst: aan welk soort steunfunctie is behoefte in het licht van de ontwikkelingen van de komende jaren? De steunfunctie is een instrument voor

het erfgoedbeleid en heeft onder meer als basistaak de deskundigheidsbevordering van gemeenten op het gebied van wet- en regelgeving monumenten en archeologie en de uitvoeringspraktijk. De afspraak is dat provincies de basistaken kosteloos aan gemeenten aanbieden. De provincies bepalen zelf de organisatie en de werkwijze van de steunfunctie en kiezen hierin dan ook verschillende vormen. De ene provincie beperkt de steunfunctie tot de basistaken, de andere voegt daar taken aan toe.

Provinciale steunfunctie monumentenzorg en archeologie

Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat gemeenten (en vooral de kleinere gemeenten) ondersteund worden bij de uitvoering van de wettelijke taken. Op dit moment bereiden gemeenten bijvoorbeeld de implementatie van de nieuwe Erfgoedwet en de Omgevingswet voor. Juist in deze tijd is het daarom van belang weer naar de afspraken te kijken en te bezien of die geactualiseerd moeten worden.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Annelies van der Horst. Zij vertelt je graag meer.