Regionale samenwerking Flevoland

DSP begeleidt voor de zes gemeenten in de regio Flevoland (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) het proces van vernieuwde zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen, zoals mensen met psychiatrische problemen en dak- en thuislozen. In dat proces werken gemeenten samen met zorgaanbieders, woningcorporaties, cliënten en hun vertegenwoordigers, welzijnsorganisatie en participatieraden aan een meer inclusieve samenleving.

 Verdere decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Voor mensen die tijdelijk of voor langere duur zorg en ondersteuning nodig hebben en niet zelfstandig kunnen wonen, zoals dak/thuislozen en mensen met ggz-problematiek, is er beschermd wonen dan wel maatschappelijke opvang beschikbaar. Vanaf 2021 zijn de budgetten hiervoor niet meer regionaal maar lokaal verdeeld. Het wordt hierbij nog belangrijker om de zorg naar de cliënt, thuis in de wijk, te organiseren. De zes gemeente in de regio Flevoland bereiden deze decentralisatie en ook transformatie van beschermd wonen en maatschappelijk opvang samen voor. DSP begeleidt deze samenwerking en draagt zorg voor goede gezamenlijke afspraken.

Lokale taken en regionale verantwoordelijkheden

Op 6 maart hebben gemeenten, aanbieders, corporaties, cliëntvertegenwoordiging en gemeenteraden deelgenomen aan een inspiratiebijeenkomst over de opgaven van de decentralisatie. Hoofdspreker was Erik Dannenberg die de aanwezigen inspireerde met zijn visie op de zorg dichtbij de cliënt, het netwerk rondom een cliënt en de draagkracht van de wijk.

In de komende maanden van 2019 werken gemeenten met stakeholders in verschillende werkateliers de lokale taken en regionale verantwoordelijkheden uit in een actieprogramma. Zodat de gemeenten vanaf 2021 lokaal en gezamenlijk een passend aanbod aan zorg, participatie en wonen kunnen bieden aan deze groep kwetsbare burgers.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Annelies van der Horst, ze vertelt je graag meer.