DSP-groep zal voor de rekenkamer Amersfoort onderzoeken hoe de jeugdhulp momenteel in Amersfoort geregeld is.

Verbeteren Amersfoorts jeugdhulpveld

De rekenkamer vraagt zich af of het jeugdhulpveld van Amersfoort zodanig is ingericht dat jeugdigen tijdig en volledig de juiste hulp geboden kan worden. Het doel van het onderzoek
is om een bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van het Amersfoortse jeugdhulpveld.
Het startpunt van het onderzoek is niet het beleid of het jeugdhulpveld. In plaats daarvan zal gekeken worden vanuit de behoeften van de Amersfoortse jeugdigen en gezinnen. Kortom:
de hulpvraag staat centraal en de hulp waar het meest behoefte aan is zal leidend zijn in het onderzoek.

Het onderzoek kent drie hoofdvragen:

  1. Op welke vlakken liggen de grootste hulpvragen en -behoeften van jeugdigen en gezinnen in Amersfoort?
  2. Wat voor hulp is er op deze vlakken beschikbaar in Amersfoort en hoe verloopt de toegang?
  3. Is deze hulp juist, volledig en tijdig? Hebben gemeente, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders dat voldoende in beeld?

Plan van Aanpak

Het onderzoek zal bestaan uit deskstudie:

  • inventarisatie en analyse van meest actuele beschikbare gegevens
  • inventarisatie van jeugdzorgaanbieders
  • inventarisatie en analyse van documenten die tijdens de interviews opgevraagd worden

Verder zullen er interviews worden gehouden met gemeentelijk verantwoordelijken, jeugdhulpaanbieders, cliëntenplatform, sociale wijkteams en vertegenwoordiging huisartsen/praktijkondersteuners, als belangrijkste verwijzers naar jeugdhulpaanbieders.

Meer weten over het rekenkameronderzoek naar Jeugdhulp in Amersfoort?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul Duijvestijn. Hij staat je graag te woord.