Woonzorgvisie

Voor de huisvesting en zorg voor aandachtgroepen zijn gemeenten verplicht om een integrale woonzorgvisie op te stellen. Sommige regio’s kiezen er voor om eerst een regionale visie op te stellen als kader voor hun lokale visie. Zo ook regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Om te komen tot een gedeelde opgave, een regionale visie en een uitvoeringsagenda begeleidt DSP-groep de zeven regiogemeenten en haar partners, zoals woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.

Integrale kijk en samenwerking hard nodig

Aan de ene kant is er schaarste in woonruimte, zorgpersoneel en middelen. Aan de andere kant is er een groeiende vraag naar geschikte woonruimte en intensieve zorg aan huis. Dit vraagt om een integrale kijk op het wonen- en zorgvraagstuk. Het vraagt ook om domeinoverstijgende samenwerking tussen gemeenten, zorg, welzijn en corporaties. Dat is zeker niet nieuw, maar krijgt een duidelijkere plek met de verplichte, lokale woonzorgvisies.

Uiteenlopende aandachtsgroepen

Het Rijk benoemt in haar programma ‘Een thuis voor iedereen‘ uiteenlopende aandachtsgroepen voor de woonzorgvisie. Van mensen met een fysieke beperking en daklozen tot en met statushouders en arbeidsmigranten. De gemene deler is dat al deze groepen passende huisvesting nodig hebben om hun leven zelfstandig op te kunnen bouwen. Gemeenten maken in hun woonzorgvisies helder wat er nodig is aan huisvesting en ondersteuning voor deze aandachtsgroepen.

Van regionale naar lokale woonzorgvisie

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werken zeven gemeenten al samen op wonen en zorg, zij het nog niet op alle aandachtsgroepen die het Rijk benoemt. De regio streeft naar een regionale woonzorgvisie als kader en handreiking voor de gemeentelijke woonzorgvisie. Om te komen tot een gedeelde opgave, een regionale visie en een uitvoeringsagenda in het najaar begeleidt DSP-groep de regiogemeenten en haar partners.

Meer lezen over wonen en zorg?

Lees ook ons project Wonen en zorg: uitvoeringsagenda Stadsdeal Haarlem.
Lees het interview van Mia Dieters met Ditty Blom, lid van het landelijk Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen.

Meer weten over de Woonzorgvisie van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond of over Wonen en Zorg?

Bel of mail dan met Mia Dieters. Ze staat je graag te woord.