Wonen met zorg
Mensen willen graag in hun eigen wijk en woning (blijven) wonen, ook als ze hulp nodig hebben. Passende en betaalbare woonruimte is essentieel, maar niet voldoende. Het gaat ook om goede ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden. En om een wijk die open staat voor kwetsbare mensen. Die wisselwerking tussen wonen, zorg en leefbaarheid vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties en bewoners. Wij kennen deze partijen van oudsher goed en ondersteunen gemeenten graag met onze brede expertise en oplossingen.

Domeinoverstijgende blik
Onze expertise is waar wonen, sociaal domein en zorg bij elkaar komen. Onze kennis en ervaring passen we toe in onderzoek, advies, procesbegeleiding en kennisdeling. En dat doen we altijd met een domeinoverstijgende blik en samen met de belanghebbende partijen.
Dat is niet altijd de snelste, maar wel de duurzaamste weg.

Expertise DSP wonen met zorg
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten met:

Meer weten over het thema wonen met zorg of over projecten binnen dit domein?

Neem dan contact op met Mia Dieters, ze staat je graag te woord.

Project

Kenniskring huisvesting statushouders

Bekijk dit project
Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Opvallend is dat er in deze regio meerdere huisvestingsprojecten met behulp van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement zijn gerealiseerd terwijl deze elders nauwelijks van de grond komen. Zandvoort en Bloemendaal hebben veel opgestoken van de eerste ervaringen in Haarlem."

Project

Een pgb voor mensen met een Beschermd Wonen indicatie

Een onderzoek naar de vraag hoe realistisch een persoonsgebonden budget (pgb) is bij mensen die niet (helemaal) zelfstandig kunnen wonen.

Bekijk dit project
Een landelijke stakeholder

“Zorgaanbieders die een PGB aanvragen en beheren? Wat is dan nog het verschil met een gecontracteerde zorgaanbieder?”

Project

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zwolle

Regionaal afsprakenkader IJssel-Vecht/Noord-Veluwe voor zelfstandige huisvesting van uitstromende cliënten

Bekijk dit project
Lauris van Eekeren, opdrachtgever
Lauris van Eekeren, opdrachtgever

“De adviseurs van DSP-groep hebben ons geholpen het vraagstuk concreet en snel in kaart te brengen. Dat heeft een belangrijke bijdrage geleverd om te komen tot concrete afspraken met elkaar in de regio. Dank daarvoor!”

Project

Implementatie regiovisie kwetsbare bewoners Zaanstreek

Begeleiding implementatiefase regiovisie

Bekijk dit project
Cees van der Geer, gemeente Zaanstad

“Met de regiovisie voor kwetsbare bewoners hebben we de werkwijze voor beschermd wonen kunnen aanscherpen. De wijkteams hebben in de implementatiefase meegedacht over verbeteringen. Dat is vruchtbaar gebleken. De lead van dit veranderproces lag bij de gemeente. En DSP-groep heeft ons hierbij begeleid. Een taakverdeling die goed heeft gewerkt.”

Project

Begeleiding integraal woonzorgtraject voor Heemskerk en Beverwijk

Woonzorg actieplan

Bekijk dit project
Alle projecten