Actieplan Woonoverlast 2014-2018

De gemeente Rotterdam wil dat Rotterdam een aantrekkelijke stad is om te wonen, waar Rotterdammers zich thuis en veilig in hun huis voelen. Een van de acties om dat mogelijk maken, is het voorkomen en bestrijden van woonoverlast. Daartoe heeft de gemeente een Actieplan Woonoverlast 2014-2018 opgesteld.

De gemeente heeft DSP-groep gevraagd het actieplan te evalueren. De invalshoek voor het evaluatieonderzoek is van strategische aard. Past de bestaande aanpak nog wel in de huidige tijd en de netwerkontwikkeling? Bij de gemeente leeft de idee dat het actieplan niet meer past bij wat in de toekomst nodig is. Het veld wordt complexer en er is een toenemend aantal personen met verward gedrag. Samenwerking met de zorgpartners wint daardoor aan gewicht, maar deze samenwerking verloopt moeizaam. De gemeente wil dat partners in de domeinen veiligheid en zorg zich meer als mede-eigenaren opstellen van de woonoverlastproblematiek. Het onderzoek is tweeledig: evalueren en op hoofdlijnen bezien wat de toekomstige aanpak moet zijn.

Onderzoek door DSP-groep

DSP-groep heeft het onderzoek verricht op basis van documentenonderzoek en interviews met stakeholders (verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie, woningcorporaties, politie, zorginstellingen, Veiligheidshuis).

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek heeft DSP-groep een aantal aanbevelingen geformuleerd. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Verbreed de convenantpartners met wijkteams en zorginstellingen, zodat deze beter zijn aangehaakt bij de aanpak van woonoverlast.
  • Omdat ernstige woonoverlast vaak wordt veroorzaakt door mensen met een ggz-achtergrond en/of verslavingsproblematiek en/of LVB-problematiek is het aan te bevelen deze woonoverlast niet meer geïsoleerd te benaderen, maar juist te kiezen voor een integrale benadering (zorg, participatie, inkomen, wonen).
  • Bekijk samen met de convenantpartners hoe preventie van woonoverlast gestalte kan krijgen.
  • Stel als gemeente een nieuw actieplan woonoverlast op samen met convenantpartners (inclusief wijkteams en zorginstellingen). Maak het een gezamenlijk plan van de convenantpartners en niet tot een actieplan van de gemeente waarbij convenantpartners zich aansluiten. Ga over van meewerken tot samenwerken.
  • Maak als gemeente samen met de convenantpartners nieuwe, concrete en voldoende uitgeschreven werkafspraken waarbij een heldere rolverdeling tot stand komt tussen de woonoverlastcoördinatoren en de uitvoerend medewerkers van de convenantpartners.
  • Heb bij het maken van werkafspraken oog voor de deelbelangen van alle betrokken partijen. Expliciteer deze en houdt er rekening mee bij het opstellen van nieuwe werkafspraken.
  • Bespreek samen met de convenantpartners het probleem van het delen van informatie. Maak als individuele convenantpartner duidelijk over welke informatie je wilt beschikken en welke informatie je – onder welke condities en voorwaarden – wilt en kunt delen. Neem in het convenant concrete afspraken op over informatie delen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de evaluatie woonoverlast in Rotterdam? Neem dan contact op met Alwien Bogaart. Hij vertelt je er graag meer over.