DSP heeft de tussenstand opgemaakt van het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen. Het doel van het plan is te komen tot goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen, met betrokkenheid van ouders en kinderen, om daarmee jeugdigen beter te beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt.

21 acties voor verbetering feitenonderzoek

In 2018 is door een kerngroep bestaande uit Jeugdzorg Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het LOC Zeggenschap in de Zorg, in samenwerking met andere ketenpartners en ondersteund door de ministeries van JenV en VWS, een Actieplan opgesteld om te komen tot verbeterd feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen.

In het plan staan 21 acties die betrokken organisaties in de periode 2018-2021 uitvoeren om het feitenonderzoek en de rapportages in de jeugdbescherming te verbeteren. De acties bestaan zowel uit lopende als nieuwe acties. Het is zeker niet zo dat er op dit moment door de betrokken instellingen geen aandacht wordt besteed aan feitenonderzoek in de jeugdrechtketen, in tegenstelling. Maar er is nog altijd ruimte voor verbetering, ook volgens de instellingen zelf.

Tussenevaluatie voor WODC

DSP heeft in 2019 in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid een tussenevaluatie van het actieplan uitgevoerd. Deze tussenevaluatie kijkt naar wat er in het land bij de organisaties gebeurt. Dat levert een tussenstand van de uitvoering van het Actieplan dat een looptijd heeft tot en met 2021.

De probleemstelling van het onderzoek is vervat in de volgende hoofdvragen:
A. Kunnen met het Actieplan de gestelde doelen worden bereikt?
B. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten van het Actieplan?
C. In hoeverre ontwikkelen deze zich in de richting van de nagestreefde doelen?
D. Zijn aanpassingen/verbeteringen ten aanzien van het Actieplan mogelijk/wenselijk? Zo ja, welke?

Uitkomsten

De uitkomsten geven zicht op hoe ver de uitvoerders anno eind 2019 zijn met de acties, en wat er de twee volgende jaren kan of nog zou moeten gebeuren om de implementatie te voltooien en impact van de acties te mogen verwachten.

Meer informatie over dit project?

Neem gerust contact op met Manja Abraham, Bram van Dijk of Daniel Hofstra. Ze staan je graag te woord.