Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zwolle

Weer zelfstandig thuis wonen, dat is het streven voor veel mensen die in Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang verblijven en die klaar zijn om op eigen benen te staan. Zelfstandig wonen is ook een beleidsdoel voor gemeenten die verantwoordelijk zijn geworden voor deze doelgroep. Dat betekent dat gemeenten samen met corporaties en zorgaanbieders voor passende zelfstandige huisvesting moet organiseren. Hiermee wordt weer plaats gemaakt voor de mensen die nu op de wachtlijst staan voor een plek binnen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Convenant Zwolle

In het convenant Regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang centrumgemeenteregio Zwolle is vermeld dat alle gemeenten zorgdragen voor voldoende, adequate en betaalbare (sociale) woonmogelijkheden, zodat uitstroom uit voorzieningen van maatschappelijke opvang en beschermd wonen geen of minder belemmeringen ondervindt.

Zelfstandige huisvesting

Voor de centrumgemeenteregio Zwolle (IJssel-Vecht en Noord-Veluwe) heeft DSP-groep het ontwikkeltraject van het afsprakenkader begeleid om uitstroom te bevorderen. In het afsprakenkader zijn de ambities en condities vastgelegd om tot voldoende en adequaat aanbod van sociale huurwoningen te kunnen komen. Een aanbod dat aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de cliënten. We hebben een regionale analyse uitgevoerd van vraag en aanbod, knelpunten en oplossingen volgens de betrokken partijen. De bestaande systematiek blijkt voor gemeenten, corporaties en zorgaanbieders te piepen en te knarsen.

Lauris van Eekeren, opdrachtgever
Lauris van Eekeren, opdrachtgever

“De adviseurs van DSP-groep hebben ons geholpen het vraagstuk concreet en snel in kaart te brengen. Dat heeft een belangrijke bijdrage geleverd om te komen tot concrete afspraken met elkaar in de regio. Dank daarvoor!”

Extra woningen en procesverbetering

Op basis van deze analyse zijn we in sessies samen met regiogemeenten, corporaties, zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers tot bouwstenen gekomen voor een gedragen afsprakenkader. Het gaat hierbij niet alleen om extra woningen voor in ieder geval de komende 2 jaar waarover gemeenten en corporaties lokale afspraken gaan maken. Een belangrijk tweede spoor is procesverbetering van de toeleiding naar de uitstroom: een taak van de zorgaanbieders. Verder gaat deze regio de monitoruitkomsten delen met de betrokken partijen zodat eventuele bijsturing een gezamenlijke opgave wordt.

Het afsprakenkader is in mei 2017 bestuurlijk vastgesteld in de regio. Maar het gesprek tussen partijen in de regio over de uitvoering is tijdens het project gestart.

Eerdere ervaring Zaanstreek

Voor de Zaanstreek hebben we in 2016 de regiovisie voor  kwetsbare groepen (mensen in Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) ontwikkeld. In verschillende sessies zijn de uitgangspunten en de concept regiovisie besproken met deze partners. Zelfstandige huisvesting voor de zogenaamde uitstroom uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is een van de pijlers van de vastgestelde regiovisie.

Meer weten?

Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp, neem dan contact op met Mia Dieters! Zij vertelt u graag meer!