In gezamenlijke opdracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de burgemeester en wethouder Jeugd van Amsterdam heeft DSP-groep een business case opgesteld voor een pilot Kleinschalige Voorziening in Amsterdam. Deze voorziening biedt een alternatief voor plaatsing in een verder weg gelegen Justitiële Jeugdinrichting (JJI). De Kleinschalige Voorziening is een locatie waar jongeren uit Amsterdam en omgeving de periode van voorlopige hechtenis – in afwachting van hun vonnis – kunnen doorbrengen dichtbij hun school, ouders/netwerk.

De business case beschrijft hoe het nieuwe concept van de Kleinschalige Voorziening eruit kan zien en wat het kost. Om breed commitment voor de visie en uitgangspunten voor de Kleinschalige Voorziening te verkrijgen zijn veel gesprekken gevoerd en ook enkele stedelijke sessies georganiseerd met vertegenwoordigers van de gemeente, DJI (JJI’s en PI’s), RM, OM, advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instelling, 3RO, politie, onderwijs, jeugdzorg, (ggz)behandeling, begeleiding, wetenschap et cetera.

Kleinschalige Voorziening

Uitgangspunt bij de Kleinschalige Voorziening is dat het normale (gezonde) deel van het leven van de jongeren en jongvolwassenen in de Kleinschalige Voorziening zoveel als mogelijk doorloopt; het gaat dan om bijvoorbeeld school en reeds opgestarte hulpverlening. Daarnaast is het verblijf in de Kleinschalige Voorziening erop gericht om de korte periode van hechtenis te benutten voor het geven van een krachtige, positieve wending aan het leven van jongeren: een ‘time out’ waarin zaken op orde gebracht kunnen worden/tot rust komen.

Maatschappelijke participatie

De jongere krijgt de kans zijn leven op een ander spoor te zetten, (met behulp van een coach) een realistisch plan te maken waaraan de jongere zelf en andere betrokkenen zich verbinden. Dat plan is gericht op het vergroten van de kans op maatschappelijke participatie, door bijvoorbeeld passend onderwijs (startkwalificatie), stage of werk te organiseren. De professionals die met de jeugdige én zijn familie/netwerk aan de slag gaan, starten al tijdens de Kleinschalige Voorziening-periode. Gedurende het verblijf biedt de Kleinschalige Voorziening beveiliging op maat en een positief leer- en verblijfsklimaat. De Kleinschalige Voorziening biedt plek aan maximaal acht jongeren.

Officier van justitie

Doelen Kleinschalige Voorziening

De belangrijkste doelen van de Kleinschalige Voorziening:

  • Continueren van gezonde elementen in het leefsysteem van de jeugdige
  • Toezicht en controle / beveiliging op maat
  • Realiseren van een veilig leer- en verblijfsklimaat
  • (Bijdrage aan een) integrale analyse van persoon, situatie en context van de jongere en plan van aanpak
  • Gericht werken aan een goede basis voor vervolghulp, doordat de jongere zijn probleem (h)erkent en gemotiveerd is om zijn kansen te pakken
  • Actieve rol ouders en netwerk
  • Integrale aanpak/intensieve samenwerking betrokken partijen (KV, gemeente, Gecertificeerde Instellingen e.d.)

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Nelleke! Zij vertelt je graag meer.