Veiligheidsbeleid gemeente Gouda

De gemeente Gouda vroeg de hulp van DSP-groep voor het opstellen van de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. Wij evalueerden de behaalde effecten van de voorgaande kadernota, toetsten de effectiviteit van de genomen maatregelen aan kennis uit literatuur en praktijk, stelden een veiligheidsanalyse op, we hielden een benchmark voor de veiligheidsrisico’s van Goudse wijken en we gaven advies over de nieuwe veiligheidsprioriteiten.

Het betrekken van bewoners bij advies over veiligheidsbeleid is erg belangrijk, dus hielden we een enquête onder bewoners van Gouda en vroegen hen naar ervaringen met (on)veiligheid, criminaliteit en ideeën over verbeteringen.

Aanpak evaluatie

Voor de evaluatie van het veiligheidsbeleid toetsten wij de ingezette instrumenten van Gouda (what works). Voor de actuele veiligheidssituatie voerden we een benchmark op wijkniveau uit, waarbij we Gouda vergeleken met negen wijken in andere gemeenten.

Aanpak advies

Voor de aanbevelingen voor prioritering van veiligheidsthema’s voor de komende periode 2019-2022 hielden we interviews met professionals (zoals politie en handhaving) en met de burgemeester en raadsleden van Gouda.

Het betrekken van bewoners bij advies over veiligheidsbeleid is erg belangrijk, dus we vroegen bewoners van Gouda via vragenlijsten hun ervaringen met (on)veiligeid, criminaliteit en hun ideeën daarover te delen.

Rapport

U kunt het rapport ‘Evaluatie kadernota veiligheid gemeente Gouda’ hieronder downloaden.

Ander DSP-onderzoek gemeentelijk veiligheidsbeleid

DSP-groep is zeer goed bekend met gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid omdat we al vele onderzoeken en adviestrajecten op dit gebied hebben uitgevoerd, zoals het traject Veiligheidsprioriteiten 2018-2021 gemeente Eindhoven.

Meer weten over een evaluatie of advies over veiligheidsbeleid?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul van Egmond. Hij vertelt u er graag meer over.