Het Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) is een van de grote welzijnsorganisaties die door het stadsdeel Zuidoost gesubsidieerd wordt. De organisatie heeft het beheer over zes buurtcentra in Zuid Oost:

  1. Anansi
  2. Bonte Kraai
  3. Gein
  4. Holendrecht
  5. Kwakoe (Podium ZO!) en
  6. Cultural Business Center NoLIMIT

Naast de subsidie die PBAZO ontvangt, heeft PBAZO inkomsten uit de verhuur van ruimtes in de buurtcentra.

Evaluatie

DSP-groep heeft in 2019 deze welzijnsorganisatie geëvalueerd waarbij het beheermodel een belangrijk aandachtspunt vormt. Naast interviews met bestuur, directie en medewerkers van PBAZO is gesproken met vertegenwoordigers van het stadsdeel Zuidoost, samenwerkingspartners van PBAZO en gebruikers/bezoekers van de buurtcentra.

Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn:

  • In de buurthuizen en NoLimit wordt met ondersteuning van PBAZO een breed scala aan educatieve en sociaal-culturele activiteiten uitgevoerd. Het zijn activiteiten die voor een belangrijk deel ook voor kwetsbare doelgroepen in Zuidoost zijn bestemd. De verslaglegging is inhoudelijk van hoge kwaliteit; er zijn weinig welzijnsinstellingen die hun verrichtingen zo goed in beeld brengen. Bovendien is al deze informatie op de website goed toegankelijk. De financiële middelen worden door PBAZO efficiënt ingezet.
  • Het huidige beheermodel is geschikt om een veelheid aan activiteiten te organiseren waaronder ook laagdrempelige activiteiten. Het gehanteerde model legt echter wel beperkingen op voor sommige bewonersactiviteiten. Als er minder ruimtes verhuurd worden tegen kostendekkend tarief is er meer ruimte voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden. Dit brengt direct de vraag met zich mee hoe dit verlies aan inkomsten door PBAZO opgevangen moet worden.

Belangrijkste aanbevelingen luiden:

  • Het beheer en de programmering dienen in ieder geval ook de komende jaren door PBAZO uitgevoerd te worden. Het onderbrengen van deze taken bij een andere organisatie zou tot grote discontinuïteit in het activiteitenaanbod leiden.
  • De wijze waarop beheer en programmering door PBAZO worden gecombineerd, is efficiënt en het verdient aanbeveling deze combinatie van taken in stand te houden onder voorwaarde dat de samenwerking tussen PBAZO en andere welzijnsorganisaties wordt verbeterd bij het realiseren van aanbod voor bewoners.

Meer weten over deze evaluatie of over andere projecten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Bram van Dijk. Hij staat je graag te woord.