Uit een procesevaluatie van de vernieuwde Halt-straf  blijkt dat de Halt-straf  deels wel en deels niet conform de handleiding wordt uitgevoerd. De doelgroep wordt goed bereikt, maar de inzet van (ver)nieuw(d)e onderdelen (met name excuus), de snelheid in de keten en de intercollegiale toetsing zijn nog duidelijk voor verbetering vatbaar.

Halt-straf

Jongeren van 12 tot 18 jaar die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal, vuurwerkoverlast of spijbelen, kunnen de keuze krijgen: of naar de Officier van justitie, of – via een voorwaardelijk sepot – naar Halt. Het doel is om de jongeren door middel van een Halt-straf, bewust te maken van hun gedrag, hen de kans te geven eventuele schade te herstellen en duidelijk te maken dat strafbaar gedrag niet acceptabel is.

Effectevaluatie 2006

Uit een effectevaluatie in 2006 bleek dat de Halt-straf  bij de meeste jongeren geen recidive verminderend effect had. De straf is daarom grondig vernieuwd: er is prominenter aandacht voor excuses aanbieden en een actieve rol voor de ouders, en de werkopdracht, voorheen door velen gezien als het handelsmerk van Halt, wordt alleen nog opgelegd als de straf een aanzienlijk aantal uren omvat.

Onderzoek vernieuwde Halt-straf

Aan de hand van observaties, interviews en een analyse van registraties (eerste helft 2012) is onderzocht of de vernieuwde Halt-straf wordt uitgevoerd zoals beoogd, op welke punten wel en welke punten niet, en waarom in eventuele gevallen is afgeweken.

Enkele uitkomsten

  • Beoogde doelgroep – De beoogde Halt-doelgroep is vrijwel altijd (99%) bereikt. In 88% van deze straffen is voldaan aan alle standaard inclusiecriteria uit de Aanwijzing Halt-afdoening van het OM. In de overige gevallen (11%) heeft een officier van justitie toestemming gegeven om van deze standaard af te wijken (discretionaire bevoegdheid).
  • Werkproces – Merendeel van de onderdelen van de Halt-straf wordt conform de handleiding uitgevoerd. Het onderdeel ‘excuus aanbieden’ komt echter in meer gevarieerde vorm voor dan op basis van de handleiding voorgeschreven. Wat betreft het kernonderdeel ouderbetrokkenheid geldt dat ouders bij bijna alle Halt-straffen aanwezig zijn bij (minimaal) één van de start-, vervolg- of eindgesprekken, hetgeen een grote betrokkenheid van ouders suggereert.
  • Regionale verschillen – Er bestaan verschillen tussen de regio’s met betrekking tot diverse hierboven onderdelen.

Artikel

Lees ook dit artikel op NU.NL van 18 april 2014.

Meer weten over Halt?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij staat u graag te woord.