Alhoewel we al jaren een daling van het aantal woninginbraken zien, zijn er nog steeds concentraties van woninginbraken. De aanpak van woninginbraken kan beter door de aanpak van woninginbraken af te stemmen op de factoren die lokaal samenhangen met het woninginbraakrisico. Ook is er winst te behalen in het ontwerp van nieuwbouwwijken en het beheer en onderhoud van bestaande wijken. Dit concludeerden wij in een verkennend literatuuronderzoek dat wij uitvoerden in opdracht van het WODC.

Specifieke concentraties

In onze trendanalyse zagen we dat het aantal woninginbraken het minst hard daalt in de dunner bevolkte provincies. Op gemeentelijk niveau valt op dat het vooral de plattelandsgemeenten en gemeenten rondom (middel)grote steden zijn, die hotspots zijn. Ingezoomd op steden, zien we dat het vooral de kwetsbare wijken zijn waar in absolute aantallen het meest wordt ingebroken.

Aansluiten op lokale oorzaken

Om het woninginbraakrisico aan te pakken, is het nodig om beter zich te krijgen op de factoren die lokaal samenhangen met dat risico. Door de lokale oorzaken inzichtelijk te maken, kan worden bepaald welk pakket aan maatregelen moet worden ingezet. De politie beschikt doorgaans over informatie over die lokale factoren en kan een adviserende rol spelen richting andere partners, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, vastgoedontwikkelaars en bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. De samenwerking en afstemming met andere partijen gebeurt op dit moment nog te weinig.

Vergroten van inbraakwerendheid en aantrekkelijkheid buurt

Bepaalde factoren in de sociale en fysieke omgeving maken dat in sommige wijken het woninginbraakrisico hoger ligt dan in andere wijken. Wij bevelen daarom aan om bij het ontwerp en de bouw van wijken en woningen rekening te houden met de principes van Veilig Ontwerp en Beheer. Denk bijvoorbeeld aan de inbraakwerendheid van woningen en de aantrekkelijkheid van de buurt. De principes van Veilig Ontwerp en Beheer zijn opgenomen in het Bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor nieuwbouwwoningen betekent dit dat zorgvuldige toetsing aan het Bouwbesluit bij de vergunning verstrekking en toepassing van het PKVW een mogelijkheid is om de kans dat een nieuwe wijk een hotspot wordt, te verkleinen. Ook is het aan te raden een gecertificeerd Veilig Ontwerp en Beheer-expert aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken- en woningen. Voor bestaande woningen is het noodzakelijk om te weten welke factoren in de sociale en fysieke omgeving samenhangen met het woninginbraakrisico, om vervolgens gericht aanpassingen te kunnen doen. Voorbeelden zijn het plaatsen van camera’s of door met een schutting de privé en publieke grond duidelijk af te bakenen. Een ander voorbeeld is het verbeteren van de openbare ruimte waardoor mensen gestimuleerd worden deze meer te gebruiken. Dit leidt weer tot meer sociale controle, waardoor ook sociale cohesie toeneemt.

Meer lezen

Meer weten over het onderzoek naar preventie van woninginbraken?

Bel of mail dan met de onderzoekers Nynke Piepers of Maud Pluijm. Zij vertellen je er graag meer over.