Levensbrede ondersteuning

Uitgangspunt bij de veranderingen in beschermd wonen en maatschappelijke opvang is dat mensen met psychische problematiek, verslaving en/of licht verstandelijke beperkingen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben,  zoveel mogelijk in de eigen omgeving en in de eigen woning kunnen (blijven) wonen.

Veel regio’s en gemeenten zijn samen met hun partners bezig met de uitvoering van deze transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat vraagt om de organisatie van levensbrede ondersteuning van mensen die moeite hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Naast voldoende zorg en begeleiding gaat het onder andere om geschikte woonruimte, zinvolle dagbesteding, voorkomen van schulden en een sociaal netwerk.

Ondersteuning regio’s bij transformatie én decentralisatie

De landelijke Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang beoogt de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio’s te versnellen. En tegelijkertijd de regio’s te helpen zich voor te bereiden op de verdere decentralisatie vanaf 2021. Versterking van de regionale samenwerking tussen gemeenten én tussen gemeenten en de partners is hiervoor een voorwaarde.

Van meerjarenagenda naar versnellingsplan

De meerjarenagenda is in 2018 opgesteld door 11 landelijke organisaties* die hiermee bestaande vraagstukken willen aanpakken. Zoals de vraag hoe daadwerkelijk meer betrokkenheid van ervaringsdeskundigen kan worden ingezet bij de ondersteuning aan cliënten. En hoe voldoende passende woonruimte en continuïteit van zorg kan worden geboden. Samen met de betrokken koepelorganisaties en het ministerie van VWS werkt DSP-groep de agenda uit naar een versnellingsplan met acties voor de komende jaren, ter ondersteuning van de regio’s.

 

* Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, Divosa, Federatie Opvang, RIBW-Alliantie, GGZ Nederland, MIND, Werkplaats Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang, Aedes, Zorgverzekeraars Nederland, het Schakelteam Personen met verward gedrag

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang? Neem dan contact op met Mia Dieters. Zij vertelt je er graag meer over.