Binnen de Top600 aanpak in Amsterdam is een succesvolle werkwijze opgebouwd voor het organiseren van nazorg detentie. Binnen het programma Detentie & Terugkeer wordt deze werkwijze uitgebouwd naar een grotere groep (ex)gedetineerden. DSP-groep helpt bij het opbouwen van een monitor rond het programma Detentie en Terugkeer.

DSP ontwikkelde voor de Top600 een monitor waarmee zij belangrijke sturingsinformatie voor de aanpak genereert en de resultaten inzichtelijk maakt. DSP-groep is gevraagd om de monitor voor deTop600 uit te bouwen naar een grote monitor voor het programma Detentie & Terugkeer. Dit programma richt zich op alle Amsterdamse (ex)gedetineerden.

Aniek Verwest
Aniek Verwest Senior adviseur/partner

“Een fundamenteel probleem bleek dat een wettelijke grondslag ontbreekt om systematische gegevens uit te wisselen tussen gevangenissen en gemeente”

Detentie & Terugkeer

Uit een eerste verkenning van DSP-groep bleek dat de beschikbare informatie bij de gemeente en DJI nog te beperkt en onbetrouwbaar is om een monitor op te kunnen bouwen voor alle Amsterdamse gedetineerden. Bovendien kwam een fundamenteel probleem naar boven, namelijk dat een wettelijke grondslag ontbreekt  om systematisch gegevens uit te wisselen tussen de gevangenissen en de gemeente. Dit probleem is bij het Ministerie aangekaart en een landelijke ‘Taskforce Gegevensuitwisseling’ is nu belast met de aanpak van deze systeemfout.

betekenisvol handelen

Eerste stappen

Na de verkenning zijn eerste stappen gezet om de informatiepositie van de gemeente Amsterdam te verbeteren over de (ex)-gedetineerden. Hiervoor heeft Jolien, in samenwerking met DJI, algemene detentiegegevens van Amsterdamse gedetineerden inzichtelijk gemaakt. Deze informatie wordt gebruikt om het programma Detentie & Terugkeer verder vorm  te geven en een focusgroep te kunnen bepalen waarvoor extra inzet nodig is. Voor deze focusgroep zal de situatie op de leefgebieden gemonitord gaan worden.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Aniek Verwest! Zij vertelt je graag meer.