Orthopedagogische Behandelcentra

Orthopedagogische Behandelcentra (OBC’s) bieden gespecialiseerde behandeling aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek  (en hun gezinnen). Dit doen zij o.a. door residentiële jeugdzorg.

Opgave Jeugdwet

De opgave vanuit de Jeugdwet is om a) de jeugdhulp zo thuis mogelijk te bieden; en b) wanneer opname nodig is, die zo kort mogelijk te laten duren. Dit betekent dus dat residentiële jeugdzorg zo weinig en zo kort mogelijk wordt ingezet. Feit is dat de capaciteit in de residentiële jeugdzorg de afgelopen jaren is afgebouwd. Er zijn en worden nieuwe behandelvormen ontwikkeld om residentiële opnames te voorkomen en om een andere (kleinschaligere) invulling te geven aan die opnames.

Dat brengt wel het risico met zich mee dat jeugdigen met complexe problematiek niet de benodigde zorg krijgen of daar lang op moeten wachten door (on)voorziene sluitingen van residentiële groepen.

Er is daarom behoefte aan inzicht in de huidige én gewenste capaciteit voor residentiële jeugdzorg en de ontwikkeling van alternatieven voor residentiële jeugdzorg. In hoeverre zijn vraag en aanbod met elkaar in evenwicht?

Inzicht in het (residentiële) jeugdzorglandschap OBC’s

Wij brachten de situatie in kaart voor de specifieke sector van de OBC’s. Het rapport hieronder geeft inzicht in wat de OBC’s doen en waar de knelpunten en uitdagingen liggen in het realiseren van de transformatieopgave voor de doelgroep van kinderen en jongeren met een LVB en bijkomende gedragsproblematiek.

Meer weten over de OBC's?

Bel of mail dan met onderzoeker Wendy Buysse. Zij vertelt je er graag meer over.