Juiste, volledige en tijdige jeugdhulp in Amersfoort

In opdracht van de rekenkamer Amersfoort onderzocht DSP of het Amersfoortse jeugdhulpveld dusdanig is ingericht dat jeugdigen en gezinnen de juiste, volledige en tijdige hulp kunnen krijgen die zij op grond van de gemeentelijke taken mogen verwachten.

De rekenkamer wenste in het onderzoek focus op die onderdelen van het jeugdhulpveld waar onder Amersfoortse jeugdigen de meeste vraag naar is. Het blijkt dat in Amersfoort de meeste vraag is naar de onderdelen Jeugd GGZ (voornamelijk gericht op individuele psychische problematiek) en ambulante jeugdhulp (met de focus op opvoedingsproblematiek en relatief lichte individuele hulpvragen). Andere onderdelen van het jeugdhulpveld, zoals jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming, jeugdreclassering en dagbesteding bleven buiten beschouwing in het verdere onderzoek.

Belangrijke rol sociale wijkteams

Uit het onderzoek blijkt dat de rol van de sociale wijkteams belangrijker is geworden. Zij bevorderen de laagdrempeligheid, hulpvragen komen eerder in beeld en zij versterken de signaleringsfunctie op scholen door daar contactpersonen in te zetten. Door de snellere signalering is er een toename in de (lichtere) jeugdhulp ontstaan. Op zich een positieve ontwikkeling, omdat jeugdhulp in een vroeger stadium erger helpt voorkomen.

Beoordeling door gebruikers jeugdhulp

De sociale wijkteams verwijzen vaker naar de lichtere ambulante jeugdhulp, terwijl huisartsen meestal naar de zwaardere jeugd-ggz doorverwijzen. Beide partijen opereren momenteel nog veel naast elkaar, i.p.v. met elkaar. Deze samenwerking kan beter in de toekomst.

75% van de jeugdigen en gezinnen die hulp zoeken zijn tevreden met het hulpaanbod en worden op tijd geholpen vinden ze. De 25% cliënten die niet tevreden is, bestaat vooral uit kwetsbare gezinnen met een complexe problematiek en uit jongeren tussen de 18-23 jaar, die een overgangsgroep zijn waarvoor de jeugdhulp over moet gaan in volwassen hulp. Wachttijden zijn soms helaas nog echt te lang, soms wel drie à vier maanden. Hierdoor kunnen in de tussentijd problemen verergeren.

Aanbevelingen

De aanbevelingen staan in het onderstaande rapport. De rekenkamer denkt dat het goed is als de gemeente de aanbevelingen als opdrachten doorzet en deze opdrachten strak evalueert, rapporteert en borgt.

Download hier het rapport van de Rekenkamer

Nog meer weten?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn, Leonie Terlouw en Bram van Dijk. Zij vertellen je er graag meer over.