Als eerste stap ter voorbereiding van de nieuwe cultuurbeleidsperiode vanaf 2020, hebben gemeenten Zwolle, Apeldoorn en Deventer, en de provincie Overijssel DSP gevraagd een verkenning uit te voeren naar de Cultuurregio Apeldoorn, Deventer, Zwolle (ADZ). Deze verkenning sluit aan op de

samenwerkingsafspraken tussen deze drie steden op andere terreinen, zoals mobiliteit, duurzaamheid en arbeidsmarkt. Met deze zogenaamde ADZ-samenwerking richten de betrokken steden zich op thema’s, die de grenzen van reguliere regionale samenwerking overstijgen.

Culturele ecosystemen

DSP zal samen met de culturele instellingen en overheden de culturele ecosystemen in de stedelijke regio en ook in de afzonderlijke regio’s (Groot-Zwolle en Stedendriehoek) verkennen.

De verkenning leidt tot:

  • Inzicht in de culturele infrastructuur in de regio Zwolle en de regio Deventer en Apeldoorn.
  • Welke culturele voorzieningen zijn er en waar komen de potentiële bezoekers vandaan?
  • Welke netwerken, identiteiten, samenwerkingen en kenmerken kunnen we onderscheiden?
  • Welk profiel hebben de stedelijke regio’s samen en apart?
  • Wat zijn de raakvlakken en wat zijn de kansen en bedreigingen?

Stedelijke cultuurregio’s

De verkenning sluit aan bij het pleidooi van de Raad voor Cultuur voor een nieuwe verhouding tussen het Rijk, provincies en gemeenten in de vorm van stedelijke cultuurregio’s, waarin overheden en de cultuursector samenwerken. DSP schreef eerder het Cultuurmanifest Oost-Nederland en organiseerde drie Tafels over kansrijke netwerken in Oost-Nederland (podiumkunsten, poppodia en talentontwikkeling).

Meer weten over dit project?

Annelies van der Horst vertelt u graag meer.