Financiering zorg in onderwijstijd

Het gros van de leerlingen in het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) heeft ook op school extra zorg nodig. Denk aan begeleiding bij gedragsproblemen en psychische aandoeningen, verpleging, geneeskundige- en persoonlijke verzorging. Vaak is onduidelijk uit welk ‘potje’ die zorg betaald moet worden. Gaat het om onderwijsbudget, Jeugdwet, Wlz, Zvw of Wmo? Voor ouders en scholen is dat vaak onduidelijk en complex.

Daarom willen de ministeries van VWS en OCW toewerken naar collectieve financiering van zorg in onderwijstijd, inclusief het overhevelen en bundelen van de diverse bestaande geldstromen naar een centrale pot met geld voor een eenvoudige bekostiging van de inzet van een beperkt aantal zorgaanbieders per school.

Regionale aanpak en zorgarrangeurs

De komende twee jaar bereidt een projectteam van de ministeries van VWS en OCW deze collectieve financiering voor. Aan de ene kant komen er regionale pilots waarin gemeenten, onderwijs en zorgpartijen de collectieve financiering in de praktijk uitproberen en uitwerken.

Aan de andere kant gaan de onderwijsconsulenten zogeheten zorgarrangeurs inzetten die scholen per direct kunnen gaan helpen bij het regelen van zorg in onderwijstijd.

Monitoring maatregelen

Samen met onderzoeks- en adviesbureau Oberon gaan wij deze maatregelen de komende jaren in opdracht van beide ministeries op de voet volgen. De monitoring moet informatie geven over welke zorg in onderwijstijd nu precies nodig is binnen de clusters 3 en 4 en wat dit kost. Beide maatregelen hebben tot doel op korte termijn de problemen te verlichten die (voortgezet) speciaal onderwijs scholen en ouders nu ondervinden bij de organisatie en financiering van zorg in onderwijstijd.  Op (middel)lange termijn moeten de maatregelen voldoende informatie opleveren om een collectieve financiering van zorg in onderwijstijd structureel en op landelijke schaal vorm te kunnen geven.

  • Cluster 3 is het onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte.
  • Cluster 4 betreft het onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem.

Lees hier de tussenstand van november 2021

Nog meer weten?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn, Lotte Hogeboom of Nina Faulstich. Zij vertellen je er graag meer over.