Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties werken samen aan de uitstroom van kwetsbare inwoners uit intramurale voorzieningen naar een plek in de wijk. Het landelijke advies van de commissie Dannenberg stelde in 2015 dat circa een derde van de mensen die beschermd woont, kan uitstromen. Maar om hoeveel mensen gaat het dan eigenlijk per regio? Hoeveel uitstromers komen uit de maatschappelijke opvang? En, hoe zorg je voor een zachte landing in de wijk voor deze mensen?

Praktijkvoorbeeld: Centrumgemeenteregio Zwolle

Voor de centrumgemeenteregio Zwolle (IJssel-Vecht en Noord-Veluwe) heeft DSP-groep het traject naar afspraken begeleid die bedoeld zijn om uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te bevorderen.

In de afspraken zijn de ambities en condities vastgelegd om tot voldoende en adequaat aanbod van sociale huurwoningen te kunnen komen voor de uitstromers. Een aanbod dat aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de cliënten. In sessies samen met regiogemeenten, corporaties, zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers zijn bouwstenen ontwikkeld voor een gedragen afsprakenkader dat in 2017 is vastgesteld.

Lees meer over dit project.

Inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve behoefte

DSP-groep heeft een aanpak ontwikkeld waarbij onderzoek naar uitstroomcijfers hand in hand gaat met proces. In een interactieve aanpak waarbij we gemeenten in de regio, instellingen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, centrale toegang, woningcorporaties en ook cliëntvertegenwoordigers al vanaf het begin betrekken, brengen we in beeld wat de huidige situatie (cliëntenpopulatie) is en de geschatte uitstroom kwantitatief en kwaliteit) voor dit moment. En  ook de behoefte voor de komende jaren.

Solide basis voor woon- en voorzieningenbeleid

De opbrengsten van onze aanpak dragen bij aan afspraken over het benodigd aantal en type huurwoningen voor de uitstroom, aan verbetering van de begeleiding, vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, voor een duurzame uitstroom  Het proces legt een solide basis voor de samenwerking in de verdere implementatie en monitoring.

Publicatie ‘Zicht op Uitstroom’

Om gemeenten en betrokken partijen op gang te helpen bij het in beeld brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen, heeft Platform31 de publicatie ‘Zicht op uitstroom’ opgesteld. Deze publicatie biedt een stappenplan en geeft voorbeelden hoe je aan de slag kunt. De aanpak in de regio Noord-Veluwe, zoals begeleid door DSP-groep, is een van de voorbeelden die wordt toegelicht. De publicatie is te downloaden via de website van Platform31.

Meer weten?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom. Zij vertelt u er graag meer over.