Aanpak verward gedrag in beeld voor Diemen

Het Schakelteam Mensen met Verward Gedrag heeft negen bouwstenen opgesteld die als kapstok kunnen worden gebruikt om te komen tot een meer sluitende aanpak met en voor mensen die verward gedrag vertonen. Hierbij gaat het dan over preventie, vroegsignaleren, melden, vervoer, toeleiding, continuïteit van zorg en informatie delen. En last but not least: werken mét en voor cliënten en hun naasten.
De Gemeente Diemen vroeg DSP-experts van de Vliegende Brigade van ZonMw aan de hand van deze negen bouwstenen te toetsen in hoeverre deze persoonsgerichte aanpak in Diemen al werkt c.q. waar nog winst is te behalen. Dit doet zij samen met alle betrokken stakeholders in het sociaal domein, de veiligheid en de zorg.

Werksessies en startfoto

Om dit in kaart te brengen hebben Noortje Dickhoff en Christel Scholten van DSP-groep twee werksessies georganiseerd:

  • Werksessie 1 is uitgevoerd met alle betrokkenen vanuit uitsluitend de gemeente. In de werksessie zijn alle negen bouwstenen gezamenlijk doorlopen op vragen als: ‘werken wij al zo in Diemen? ‘Waar wel en waar kan het nog beter in de keten voor mensen met verward gedrag?’ Diverse bouwstenen raken belangrijke huidige ontwikkelingen zoals vernieuwing van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, de nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvggz), langer thuis wonen wegens afbouw bedden in de GGZ en veranderingen in de ouderenzorg.
  • Werksessie 2 is uitgevoerd met alle relevante stakeholders van de gemeente Diemen bij het werken met mensen met verward gedrag. Uitgenodigd zijn de politie, zorgprofessionals, beschermd wonen, maatschappelijke opvang woningcorporatie, cliënten, wijkteam en familieorganisatie. Bij hen is gecheckt in hoeverre de resultaten uit de eerste sessie met de gemeente gedeeld worden en welke concrete tips en aanbevelingen zij kunnen benoemen.

Beide sessies resulteren in een zogenaamde startfoto met per bouwsteen een sterkte/zwakte-analyse en concrete aanbevelingen voor de gemeente en de stakeholders.

Subsidievouchers aanpak mensen met verward gedrag

Werkt u aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Gemeente Diemen schakelde met behulp van een subsidievoucher de experts van DSP-groep in. Gemeenten kunnen deze subsidievouchers aanvragen in het kader van de Vliegende Brigade+ van ZonMw.

Meer weten over de de ondersteuning bij de Wvggz in Den Haag of over implementatie binnen uw eigen gemeente?

Bel of mail dan met Noortje Dickhoff of Christel Scholten. Zij vertellen je graag meer.