Versterken rechtsstaat Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Jaarlijks stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, via artikel 1 van hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, meer dan 70 miljoen euro beschikbaar om de rechtstaat in de Caribische delen van het koninkrijk te versterken. DSP-groep onderzocht of dit zogenaamde artikel-1-beleid effectief en doelmatig is. Het beleid omvat vier instrumenten:

  1. Een flexibele inzetbare pool Koninklijke Marechaussee (KMar)
  2. Een Recherche Samenwerkingsteam (RST)
  3. Een Team Bestrijding Ondermijning (TBO)
  4. Ondersteuning van de rechterlijke macht door het financieren van buitenlandtoelagen

Is het Artikel-1-beleid effectief?

Het onderzoek laat zien dat de vier instrumenten hebben bijgedragen aan het versterken van de rechtsstaat. Het RST droeg aantoonbaar bij aan de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Het TBO was succesvol in het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit, terwijl de flexibele pool KMar een positieve bijdrage leverde aan het grenstoezicht en de grens-gerelateerde politietaken. Ook is het zeer waarschijnlijk dat de personele bezetting van de rechtspraak niet goed gevuld zou zijn geweest zonder de buitenlandtoelage. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het huidige artikel 1-beleid van grote waarde is voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de Caribische landen.

Is het Artikel-1-beleid doelmatig?

De doelmatigheid van het beleid is lastiger te beoordelen, mede doordat de doelstelling van artikel 1 vaag geformuleerd is. De resultaten van het onderzoek suggereren echter dat het huidige instrumentarium doelmatig wordt ingezet, maar er zijn verbeteringen mogelijk, met name voor de flexibele pool Koninklijke Marechaussee.
Naar aanleiding van de uitkomsten van deze beleidsdoorlichting heeft de staatssecretaris meerdere aanpassingen voorgesteld in het beleid voor het versterken van de rechtstaat.

Ander onderzoek Caribische delen

DSP-groep doet zeer regelmatig onderzoek in de Caribische delen van het Koninkrijk.

We beoordeelden in 2022 het functioneren van de flexibele pool Koninklijke Marechaussee die in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt ingezet om o.a. grens gerelateerde politietaken te versterken.
Dit jaar ronden we een onderzoek af naar ambtelijke corruptie in Caribisch Nederland.
Ook deden we onderzoek naar de doeltreffendheid van de bestedingen van de crisissteun aan de Caribische Koninkrijksdelen. 

Meer weten over dit onderzoek?

Bel of mail dan met Oberon Nauta. Hij vertelt je er graag meer over.