Bestuurlijk toezicht prostitutiebranche

Senior adviseur Noortje Dickhoff en DSP-partner Paul van Egmond hebben het proces begeleid om samen met de 32 gemeenten in de eenheid Noord-Holland tot een inrichtingsplan te komen. Zij zaten de projectgroep voor die tweewekelijks samen kwam (bestaande uit OOV-ambtenaren, juristen van de gemeenten, politie en OM), sloten aan bij de deelwerkgroepen, waren aanjager van het proces om inhoudelijk tot het inrichtingsplan te komen en penvoerder van het definitieve inrichtingsplan. Om vervolgens instemming te krijgen van de tien driehoeken op het inrichtingsplan.

Van politie naar gemeenten

Toezicht op de (on)vergunde prostitutie is een belangrijk instrument bij het tegengaan van misstanden en mensenhandel. De coördinatie van de bestuurlijke controles en het uitvoeren van regionaal bestuurlijk toezicht op de (on)vergunde prostitutie lag grotendeels bij de politie eenheid Noord-Holland. Daarmee voerde de politie, naast de opsporing, deels een gemeentelijke taak uit.
De uitoefening van bestuurlijk toezicht door de politie ging ten koste van de schaarse capaciteit voor het opsporen van mensenhandel. Daarom werd er besloten om deze taak onder coördinatie van de gemeenten te doen. De ambitie ontstond om dit als regio integraal te doen en goede regionale afspraken te maken.

Drie districtelijke teams toezicht prostitutie

Door de tien driehoeken in de eenheid Noord-Holland is besloten dat er drie districtelijke teams toezicht prostitutie moesten komen: één voor Noord-Holland-Noord, één voor Kennemerland en één voor Zaanstreek Waterland. De coördinatie wordt gedaan vanuit één centrumgemeente per district (Alkmaar, Haarlem, Zaandam). In het inrichtingsplan zijn de verschillende aspecten van de inrichting beschreven zoals: organisatie, juridische aspecten, personeel, huisvesting, facilitaire zaken, (werk)processen), ICT, financiering en privacy.

Meer weten over bestuurlijk toezicht in de prostitutiebranche?

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff of Paul van Egmond, ze vertellen je er graag meer over.