Cultuurcoaches onder de loep

Er zijn in Nederland steeds meer combinatiefunctionarissen cultuur, ook wel cultuurcoaches genoemd (CC), bekostigd uit de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC). Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en een deel van de provinciale steunfuncties hebben als taak deze functionarissen te ondersteunen door kennisontwikkeling en kennisdeling.

Om deze taak goed uit te kunnen voeren, is het nodig om deze functionarissen goed in beeld te hebben en ontwikkelingen in hun werk zowel inhoudelijk als randvoorwaardelijk te kunnen volgen. Ook voor de financiers (OCW en gemeenten) van deze functionarissen is dit van belang om zo, indien nodig, beleid en financiering bij te kunnen stellen.

Bijstellen regeling nodig?

In 2019 is de regeling voor de combinatiefunctionarissen cultuur herijkt. In 2022 vinden er evaluatieve gesprekken plaats tussen de betrokken landelijke partners, om te kijken of er bijstelling nodig is in de regeling en de uitvoering daarvan vanaf 2023. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe de verbreding van de regeling in 2019 specifiek voor cultuur geïmplementeerd is door gemeenten, wat de resultaten zijn van de inzet van deze functionarissen en welke factoren hierbij een rol spelen.

Rapport

Ga hier het rapport op de website van het LKCA

Meer weten over het onderzoek naar de cultuurcoaches?

Neem dan contact op met Emma Poelman. Zij vertelt je er graag meer over.