Behoefte aan logeerzorg groeit

In Nederland zorgen ongeveer 320.000 mantelzorgers voor mensen met dementie. De verwachting is dat deze groep de komende jaren alleen maar zal groeien. Om mantelzorgers een adempauze te geven is het mogelijk om gebruik te maken van respijtzorg, ofwel het tijdelijk overnemen van mantelzorg. Een  vorm hiervan is logeerzorg. Bij logeerzorg verblijft de naaste voor enkele dagen elders met de benodigde zorg zodat de mantelzorger tot rust kan komen.

Pilots

Momenteel heeft de gemeente Haarlem logeerzorg regionaal ingekocht samen met de gemeenten uit Zuid-Kennemerland en IJmond. Op basis van verschillende signalen heeft de regio geconcludeerd dat de behoefte aan respijtzorg, en daarmee ook logeerzorg, zal toenemen. In 2020 is in de gemeente Haarlem een pilot logeerzorg voor ouderen gestart en in 2022 kwam er een vervolgpilot in de regio, met uitbreiding van het aantal plaatsen.

Verkenning gebruik en behoefte logeerzorg

Uit verschillende hoeken blijkt er behoefte te zijn aan logeerzorg, maar in de praktijk wordt nog weinig gebruik gemaakt van de planbare logeerplekken. Ook wordt nauwelijks acute logeerzorg ingezet bij het plotseling uitvallen van mantelzorgers, omdat procedures van de Wmo niet passen bij een acute behoefte. DSP-groep heeft daarom in opdracht van de gemeenten een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het volgende:

  1. Waarom blijft het gebruik van logeerzorg achter bij de eerder gesignaleerde behoefte?
  2. Wat is de behoefte aan logeerzorg in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond?
  3. Hoe kan de inrichting van logeerzorg beter aansluiten op die behoefte voor de inkoop vanaf 2023?

Behoefte beter in beeld

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we de vraagontwikkeling van de afgelopen jaren geanalyseerd en de gewenste situatie voor de toekomst in kaart gebracht door middel van een behoeftepeiling. Aan verschillende mantelzorgers, het sociaal wijkteam en een wijkverpleegkundige is gevraagd naar de behoefte voor logeerzorg en hoe dit eruit zou moeten zien. Op basis van de analyse van de resultaten is een advies voor de inrichting van de inkoop opgesteld. De uitkomsten geven de regiogemeenten handvatten voor de inkoop, financiering en organisatie van logeerzorg vanaf 2023.

Meer lezen?

We schreven in 2021 de Handleiding voor het organiseren van logeerzorg.
Of lees meer over het project ‘Logeerzorg voor ouderen loont’ een evaluatie van drie pilots logeerzorg (2021).

Meer weten over passende logeerzorg in de regio?

Bel of mail dan met Christel Scholten of Maud Pluijm. Ze staan je graag te woord.