In opdracht van de Toetsingskamer van de gemeente Hollands Kroon onderzochten Daniël Hofstra, Lotje Krouwel en Oberon Nauta hoe de organisatie en aanpak van het veiligheidsbeleid van de gemeente zijn vormgegeven. En wat tot op heden het effect daarvan is. We keken naar de kwaliteit van het beleid, de kwaliteit van de uitvoering, de doelmatigheid en doeltreffendheid, en de positie van de gemeenteraad in Hollands Kroon.

Focus evaluatie

De focus van de evaluatie lag op het beleid en uitvoering van de drie prioriteiten uit de Kadernota Veiligheid 2020-2022:

  1. Ondermijning
  2. Jeugd
  3. Zorg en veiligheid.

Actiegerichtheid en maatwerk

Hollands Kroon is een bijzondere gemeente. Naast dat de gemeente bestaat uit een omvangrijk gebied met verschillende dorpskernen kent de gemeente ook een veelal zelfsturende organisatiestructuur. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota Veiligheid 2020-2022 was de organisatie nog in ontwikkeling. Aansluitend op de organisatie en problematiek werkt de gemeente Hollands Kroon actiegericht en levert per vraagstuk en per dorpskern maatwerk. Samenwerkingspartners zijn positief over deze actiegerichte werkwijze. Daarnaast presteert de gemeente relatief goed op ‘veiligheid’ ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

Meer concrete doelstellingen in co-creatie

De keerzijde van deze manier van werken is dat het risico ontstaat dat te weinig wordt stilgestaan bij het behalen van de beoogde doelen en het bijsturen van beleid. We bevelen aan om meer focus aan te brengen, concrete doelstellingen te formuleren en vanuit een probleemanalyse te komen tot een selectie van maatregelen. Op het vlak van strategische samenwerking zien de partners ruimte voor verbetering. Door meer samen met de kernpartners van het veiligheidsbeleid te kijken wat de gedeelde belangen en doelstellingen zijn, kunnen er onderling afspraken worden gemaakt over welke rol, taken en verantwoordelijkheden iedereen hierin heeft. Dit kan vervolgens worden belegd in een uitvoeringsplan en/of plan van aanpak.

Veiligheidsbeleid Hollands Kroon

Het rapport

Wil je meer weten? De volledige uitkomsten van de evaluatie zijn in het rapport hieronder te lezen. Het rapport is inmiddels besproken en vastgesteld door de gemeenteraad van Hollands Kroon. De gemeente Hollands Kroon neemt de aanbevelingen mee in de actualisering en doorontwikkeling van het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Meer weten over het evalueren van het veiligheidsbeleid in Hollands Kroon?

Neem dan contact op met Daniël Hofstra, Lotje Krouwel of Oberon Nauta, ze vertellen je er graag over.