DSP-groep evalueerde in 2021 het preventieve beleid ten aanzien van radicalisering in Eindhoven. De gemeente Eindhoven ziet voor zichzelf namelijk een belangrijke rol in het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering, omdat zij op lokaal niveau inzicht heeft in de sociale context.

Meerjarenplan Radicalisering en Polarisatie

Om te voorkomen dat de samenleving ontwricht raakt, of de democratische rechtsorde wordt verstoord, stelde de gemeente Eindhoven in 2018 een meerjarenplan Radicalisering en Polarisatie (2018-2021) op. Waarmee zij 1) De toenemende polarisatie tegengaat en 2) Ideologisch gedreven problematisch en gewelddadig gedrag aanpakt.

Om deze doelen te bereiken, voert de gemeente werkzaamheden uit langs drie strategische pijlers:

  1. Signaleren
  2. Voorkomen en interveniëren
  3. Terugdringen

Onze evaluatie onderzoekt in hoeverre de doelstellingen van het Meerjarenplan Radicalisering en Polarisatie zijn behaald.

Werkwijze onderzoek

We interviewden respondenten die deel uitmaken van het opgerichte netwerk ter preventie van radicalisering in de gemeente Eindhoven en regio Oost-Brabant. Op basis van die interviews met professionals en het ‘Jaarplan PolRad Eindhoven’ wordt beschreven welke voortgang is geboekt. De resultaten van de evaluatie werden opgetekend in het onderzoeksrapport Evaluatie preventie radicalisering en polarisatie Eindhoven.

Resultaten

Uit de resultaten kwam voornamelijk naar voren hoezeer de pandemie negatief van invloed was op de uitvoering van verschillende maatregelen uit het Meerjarenplan Radicalisering en Polarisatie, de signaleringsstructuur en de werving in het kader van het informele ambassadeurennetwerk.

Ondanks deze invloed werden de toolbox en trainingen positief beoordeeld. Deze hebben effectief bijgedragen aan het vergroten van de kennis en kunde omtrent het kanaliseren, wegen en duiden van signalen en het herkennen van spanningen door professionals. Daarbij werd de inzet op sociale cohesie in de vorm van projecten en trainingen door alle respondenten gewaardeerd en met enthousiasme uitgevoerd.

Zie het rapport voor het volledige overzicht van conclusies en de daaruit volgende aanbevelingen.

Meer weten over de evaluatie preventie radicalisering en polarisatie Eindhoven?

Neem dan contact op met Mensje van Puffelen of Bram van Dijk, ze staan je graag te woord.