De ontwikkelingen rond scheiding wonen/ zorg en extramuralisering brengen een nieuwe dynamiek op de sociale huurmarkt en het zorgvastgoed met zich mee. En deze veranderingen raken een kwetsbare groep.

Denk aan de mensen die uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang uitstromen naar een zelfstandige woning. En de huisvesting van mensen met een zorgvraag die nu zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Integrale samenwerking

Heemskerk en Beverwijk willen woon/zorg- opgaven oppakken met corporaties en zorgaanbieders. Denk aan: voldoende aanbod voor deze uitstromers en mensen met een zorgvraag, voorkoming van verdringing op de sociale huurmarkt en de gevolgen  voor de wijk. Deze partijen zien nut en noodzaak van de samenwerking.

 Woonzorg actieplan

Samen met DSP-groep hebben de gemeenten met hun samenwerkingspartners gezamenlijk prioritaire thema’s en acties benoemd voor hun woonzorg actieplan. De focus ligt op de uitvoering van acties voor de korte en langere termijn.  Zoals het realiseren van meer woningen voor cliënten beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. En de sociale wijkteams een duidelijke rol te geven in de preventie en bemoeizorg in de wijken,

Vertrouwen is het vertrekpunt in de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders . Dat betekent niet dat de belangen volledig samen vallen. Hier moet oog  voor zijn bij de samenwerking en de afspraken voor de uitvoering. Maar ook risicodeling is dan een bespreekpunt: wat als het  toch mis gaat met een zelfstandig wonende cliënt in een sociale huurwoning?

Praktijkwerkplaats wonen en zorg

Eerder hebben we regionale kennisdeelbijeenkomsten georganiseerd over opgaven van wonen en zorg. Deze bijeenkomst organiseerden we samen met een groep gemeenten, corporaties en zorgaanbieders in IJmond en Zuid-Kennemerland. Vaak op locatie, bijvoorbeeld in een buurtcentrum. Hier stonden inhoudelijke vraagstukken centraal, zoals: hoe pas je de openbare ruimte aan voor kwetsbare groepen? En ook de onderlinge samenwerking is besproken: wat verwachten partijen van elkaar? Dit soort inzichten heeft de samenwerking geconcretiseerd.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mia Dieters. Zij vertelt u er graag meer over.