Na een aantal ernstige gerechtelijke dwalingen waarbij onvoldoende kwaliteit van forensische expertise een rol speelde, is het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) in het leven geroepen. Het College gerechtelijk deskundigen bestuurt het NRGD en beoogt de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtspleging te bevorderen.

Vijfjaarlijkse evaluatie

Het College gerechtelijk deskundigen is een zelfstandig bestuursorgaan, wat betekent dat elke vijf jaar een evaluatie plaatsvindt. In 2014 vond de eerste evaluatie plaats, DSP-groep voerde recent de tweede evaluatie uit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Taken College gerechtelijk deskundigen

De taken van het College zijn:

  • Beheren van het register
  • Normeren van relevante deskundigheidsgebieden
  • Toetsen van aanvragen van deskundigen aan de hand van normen

Het College wordt in het dagelijks reilen en zeilen ondersteund door het Bureau NRGD. Het beoordelen van aanvragen, bezwaren tegen afgewezen aanvragen en het normen van deskundigheidsgebieden gebeurt samen met adviescommissies.

Doelstellingen en ambities

Naar aanleiding van voorgaande evaluatie heeft het College een aantal doelstellingen en ambities geformuleerd. Een aantal doelstellingen en ambities is behaald. Zo is de registratietermijn verlengd naar vijf jaar om de toetsingslast te verlagen. Het deskundigheidsgebied Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek (FFPO) is doorontwikkeld en het College is betrokken bij kwaliteitsverbeteringstrajecten binnen het forensisch veld.

Over het algemeen zijn respondenten van mening dat het College, met alle ondersteunende takken, objectief en onafhankelijk functioneert. Daarnaast is het oordeel dat de normen die voor deskundigheidsgebieden worden gehanteerd, aansluiten bij de nieuwste inzichten binnen de deskundigheidsgebieden.

Ook is een aantal doelstellingen en ambities niet behaald. Zo bleek het niet haalbaar om elke jaar een nieuw deskundigheidsgebied te normen, mede door een beperkt budget. Ook is het pas in 2020 gelukt om richtlijnen te formuleren waarmee de kwaliteit van rapportages van wetenschappers zonder ervaring met het strafrecht (bijvoorbeeld medici) gewaarborgd kan worden. Daarnaast bleek het nog niet haalbaar om het NRGD uit te breiden naar het bestuurs- en civielrecht, waarmee het NRGD een register voor de gehele rechtspraak zou worden.

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen deden wij een aantal aanbevelingen, waaronder:

  • Monitoren van de kwaliteit van geregistreerde deskundigen
  • Opnemen van informatie over bereidheid van deskundigen om contra-expertise te geven
  • Aandacht voor deskundigen van private partijen en de politie

Minister Grapperhaus heeft in een Kamerbrief laten weten de aanbevelingen over te nemen. Lees de Kamerbrief op de betreffende pagina op de website van de Tweede Kamer.

Tot slot

De evaluatie laat zien dat het NRGD in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het doel van de Wet deskundige in strafzaken: om het vertrouwen in de rechtspraak te versterken door het realiseren van kwaliteitsverbeteringen in de forensische advisering.

Meer informatie over dit project?

Neem gerust contact op met Manja Abraham of Nynke Piepers. Ze staan je graag te woord.