Met de invoering van de Wvggz (Wet verplichte GGZ) en de Wzd (Wet zorg en dwang) per 2020 komt er veel af op de ketenpartners van de gedwongen zorg. DSP onderzocht de trendmatige ontwikkelingen en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor het Openbaar Ministerie (OM).

Stijging van gedwongen opnames

Het aantal mensen dat gedwongen werd opgenomen in het kader van de wet Bopz (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2018 ging het om 29.255 rechterlijke machtigingen, een stijging van 37% ten opzichte van 2010. De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet. In combinatie met de grote wijzigingen in het stelsel van gedwongen zorg wordt bovenop de trendmatige stijging nog een verdere toename verwacht in zowel het aantal zaken als de werklast per zaak.

Prognose

DSP analyseerde de cijfers en sprak diverse parketten en betrokken veldpartners. Op deze manier kwam DSP tot een prognose voor het OM van de zaaksaantallen en werklast per zaak voor de komende jaren.

DSP ondersteunt gemeenten bij invoering Wvggz

Ook voor gemeenten heeft de invoering van de Wvggz veel consequenties. DSP ondersteunt gemeenten bij de visie op en de implementatie van de Wvggz. Wij deden dit voor de gemeente Amsterdam, en momenteel ondersteunen we o.a. Den Haag, Flevoland en Oost-Brabant.

DSP ondersteunt bij persoonsgerichte aanpak mensen met verward gedrag

Werkt u aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Gemeente Diemen schakelde met behulp van een subsidievoucher de experts van DSP-groep in. 

Meer weten over de gevolgen voor OM of gemeentes van de invoering van de Wvggz?

Bel of mail dan met Ronald Nijboer of Oberon Nauta. Zij vertellen je graag meer.