Implementatieplan uitwerken

De gemeente Den Haag bereidt zich voor op de Wet verplichte GGZ (Wvggz), die per 1 januari 2020 van toepassing is. De gemeentelijke taken die er liggen binnen de wet (melden, verkennend onderzoek, de crisismaatregel, het regio-overleg en wederkerigheid-eis) moeten geïmplementeerd worden.

De gemeente Den Haag heeft zelf een implementatieplan opgesteld op hoofdlijnen. Dit plan moet praktisch en in samenspraak met het veld uitgewerkt worden op de verschillende taken, rollen en processen. Vervolgens moet het geïmplementeerd worden.

Centrale uitgangspunten in de ondersteuning van DSP-groep zijn dat hierbij geredeneerd wordt vanuit cliëntperspectief, dat domeinoverstijgend samengewerkt wordt tussen zorg, veiligheid en sociaal domein en er aangesloten wordt bij wat er al is en goed loopt.

Werkgroep implementatieplan

Een werkgroep bestaande uit projectleiders zorg en veiligheid van de gemeente Den Haag, een ict-specialist, een privacy officier en Noortje Dickhoff als implementatie coördinator geeft verdere invulling aan het implementatieplan. De werkgroep wordt ondersteund door taakspecifieke werkgroepen waar betrokken stakeholders aan deelnemen. Christel Scholten is als inhoudelijk adviseur betrokken.

Team Wvggz DSP

Binnen DSP-groep is het team Wvggz actief, waarin adviseurs die werkzaam zijn in andere gemeenten en regio’s Wvggz-kennis delen (Amsterdam, Flevoland, Oost-Brabant).
Ook onderzochten we de gevolgen van de invoering van de Wvggz voor het OM.

Meer weten over de de ondersteuning bij de Wvggz in Den Haag of over implementatie binnen uw eigen gemeente?

Bel of mail dan met Noortje Dickhoff of Christel Scholten. Zij vertellen je graag meer.