Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering

DSP-groep ondersteunt en begeleidt experimenten in het programma Koers en kansen met als doel de sanctie-uitvoering te verbeteren. Koers en kansen is een programma waarbinnen justitie, zorg en gemeenten op lokaal niveau samenwerken om de sanctie-uitvoering te vernieuwen. Door middel van experimenten in de lokale praktijk wordt onderzocht wat (niet) werkt, voor wie en waarom en welke vorm van samenwerking daarvoor nodig is. Uiteindelijke doel is het verkleinen van de kans op recidive. Een van de experimenten die DSP ondersteunt, is het project ‘Kortgestraft, langdurig nut’ in Utrecht.

Project ‘Kortgestraft langdurig nut’

Op dit moment is de inzet op re-integratie van gedetineerden die korter dan een maand vastzitten minimaal. Dit is opvallend gezien het grote aandeel kortgestraften en de grote kans op recidive bij deze groep. Wanneer kortgestraften niet zelf actief een hulpvraag stellen, worden ze niet tot nauwelijks begeleid bij hun terugkeer in de maatschappij.

Het project ‘Kortgestraft, langdurig nut’ van de gemeente Utrecht, Exodus Midden-Nederland en de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn, in nauwe samenwerking met Reclassering Nederland, zet zich de komende twee jaar in om de re-integratie van kortgestraften uit Utrecht te verbeteren. Dit door kortgestraften integraal te screenen, ook ‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’ proactief te benaderen en de werelden binnen en buiten de gevangenis beter op elkaar aan te laten sluiten.

Rol DSP-groep

Wij zijn door de projectgroep gevraagd het project te monitoren en te evalueren. We voeren een planevaluatie uit en monitoren gedurende het project de resultaten om bij te kunnen sturen en uiteindelijk te bepalen in hoeverre het project geslaagd is.

Naast de monitoring en evaluatie organiseren we tussentijds werksessies waarin we met alle betrokken partners de succesfactoren en knelpunten inzichtelijk maken. Deze inzichten gebruiken we om met de partners de aanpak verder te ontwikkelen.

Lees hier meer over het project Koers en kansen op de website van de Rijksoverheid (Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Meer weten over het project Kort gestraft, langdurig nut of over evaluatie en monitoring van projecten in het algemeen?

Neem dan contact op met Aniek Verwest. Zij vertelt je er graag meer over.