Gebiedsgericht werken

Bij de gemeente Amsterdam wordt ‘gebiedsgericht’ gewerkt. Gebiedsgericht werken is een Amsterdamse manier van werken om de stad te verbeteren. Hier worden de wensen, de plannen en de uitvoering van plannen in een gebied zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Een hulpmiddel om het gebiedsgericht werken uit te voeren, is de gebiedscyclus. Onderdeel van de gebiedscyclus zijn de gebiedsopgaven. In de gebiedsopgaven wordt beschreven wat de maatschappelijke vraagstukken zijn die in een gebied spelen waar de gemeente de komende jaren aan wil werken. De opgaven zijn gebaseerd op de ambities van het dagelijks bestuur, de input van de gebiedsteams, de collega’s die dagelijks contact hebben met de bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners, en de adviezen van de stadsdeelcommissie. Voor iedere gebiedsopgave zijn doelstellingen voor de komende vier jaar geformuleerd.

Uitvoeringsplannen

Hoe de gemeente invulling gaat geven aan het realiseren van deze doelstellingen wordt sinds 2023 opgenomen in uitvoeringsplannen. Dit moet een toekomstgericht plan zijn waarin concreet moet worden gemaakt wat er gaat veranderen, wat er extra zal worden gedaan en hoe de gemeente hier uitvoering aan wil gaan geven. Daarbij worden acties geformuleerd, zodat de doelstellingen verder worden geconcretiseerd. En er zal een koppeling moeten worden gemaakt met de benodigde middelen om deze acties te realiseren.

Procesbegeleiding

DSP-groep voorziet het Stadsdeel Nieuw-West van procesbegeleiding bij het opstellen, vormgeven en invullen van deze uitvoeringsplannen voor de periode 2023-2026. Gezamenlijk met alle betrokken inhoudelijke collega’s, zoals de gebiedscoördinatoren en de (programma)managers van Stadsdeel Nieuw-West, wordt er in eerste instantie gekeken naar wat de uitvoeringsplannen voor de vijf gebieden van het stadsdeel precies moeten bevatten om tot een overzichtelijk en werkbaar product te komen. Door gezamenlijk in werkgroepjes de doelstellingen van de gebied overschrijdende opgaven te concretiseren, wordt er bijgedragen aan het ontwerp van dit product. Hierbij is specifiek aandacht voor het overzichtelijk maken van de complexiteit en overlap met onder andere de negen stedelijke thema’s, het Masterplan Nieuw-West, en de verbinding en integraliteit tussen gebieden en opgaven. Wanneer er een duidelijk format is ontstaan, zal DSP-groep met de gegeven inhoud de vijf uitvoeringsplannen (per gebied één plan) opstellen.

Meer weten over de uitvoeringsplannen van het stadsdeel Nieuw-West?

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff. Ze vertelt je er graag meer over.