Ditty Blom is lid van het landelijk Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aandachtsgroepen strekken zich uit van mensen met psychische kwetsbaarheid, mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking tot en met ouderen, arbeidsmigranten en statushouders. Die verbreding van aandachtsgroepen vindt ze goed, want er is sprake van verdringing op de (sociale huur)woningmarkt. Maar die verbreding maakt het er niet eenvoudiger op. Er is nu nog meer urgentie om aan de slag te gaan met een woonzorgvisie in verband met het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting die dit voorschrijft.

Regio als logisch schaalniveau

Ditty is als ondersteuner betrokken bij een aantal gemeenten, zowel binnen als buiten de Randstad. De aanvrager kan een gemeente, maar ook een corporatie of zorgaanbieder zijn. Ze ziet de regio als een logisch vertrekpunt voor woningmarktvraagstukken. De woondeals zijn niet voor niets regionaal. Er zijn regio’s die een regionale woonzorgvisie opstellen voor alle aandachtsgroepen, exclusief ouderen. Ouderen zijn ‘geworteld’ in hun eigen woonplaats en vaak niet erg genegen te verhuizen, zelfs niet naar een dorp verderop.

Analyse is de start

Een goede analyse is de basis voor een gedeelde opgave en voor commitment. De kwantitatieve analyse geeft de urgentie aan en de kwalitatieve analyse gaat in op de drempels waar partijen tegenaan lopen in de praktijk. Haar ervaring is dat als partijen bij elkaar gaan zitten, mensen enthousiast worden. Er is dan veel waardering voor het  gezamenlijk werken aan de woonzorgvisie.

Een vraagstuk is de vormgeving van bewonersparticipatie. Soms gebeurt dat via de adviesraad met bewoners of de huurdersorganisatie van een corporatie. Of gaan de bestuurders de wijk in.

Ditty Blom
Ditty Blom

“Maar de afstand tussen hard en zacht wordt ingelopen. Wonen en zorg zijn een setje geworden.”

Verbinding tussen hard en zacht

Ditty vindt het erg positief dat binnen de gemeente steeds meer de verbinding wordt gelegd tussen de harde (fysieke) en zachte (sociale) kant. Het geduld van de wonen-mensen met de sociaal domein-mensen was soms niet zo groot: wonen richt zich op aantallen, terwijl sociaal zich meer bezighoudt met het individu. Er is verschil in taal. “Maar de afstand tussen hard en zacht wordt ingelopen. Wonen en zorg zijn een setje geworden.”

Meer lezen over wonen en zorg?

Lees ook ons project Woonzorgvisie regio Zuid-Kennemerland en IJmond.
Lees ook ons project Wonen en zorg: uitvoeringsagenda Stadsdeal Haarlem.