Feitenonderzoek in de jeugdbescherming wordt heel vaak wel, maar nog niet altijd zorgvuldig genoeg uitgevoerd. Dat moet en kan beter, zeker omdat het in de jeugdbescherming kan gaan om verstrekkende ingrepen voor kinderen én ouders.

DSP penvoerder actieplan

Daarom hebben Jeugdzorg Nederland (JN) namens de Gecertificeerde Instellingen (GI), de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (VT) namens Veilig Thuis, in nauwe samenwerking met LOC Zeggenschap in de Zorg (LOC) gezamenlijk een actieplan opgesteld. DSP-groep nam de rol van penvoerder op zich.

Doel actieplan

Het doel van het actieplan is te komen tot goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen, met betrokkenheid van ouders en kinderen. Zodat eventueel ingrijpen van de overheid om de rechten van het kind te beschermen altijd zorgvuldig wordt voorbereid en onderbouwd. Zodat de rechter op basis van de juiste feiten en omstandigheden kan beoordelen of een maatregel genomen moet worden.

Verbeteren actielijnen

Het actieplan beschrijft vier actielijnen waarin verbeteringen worden gezocht:

  1. respectvolle bejegening van kinderen en ouders;
  2. informeren en ondersteunen kinderen en ouders;
  3. kwaliteit onderzoek en rapportage;
  4. verkenning rechtspositie kinderen en ouders.

Het betreft lopende en nieuwe acties om het feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen en de communicatie daarover te verbeteren.

Op grond van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) heeft ieder kind het recht om bij zijn ouders op te groeien. Als binnen de thuissituatie problemen ontstaan en daarbij het kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is de overheid verplicht om – in het belang van het kind – in te grijpen. Bij wet is geregeld dat de overheid maatregelen kan treffen om de bedreiging van het kind in de thuissituatie op te heffen, zoals bijvoorbeeld door middel van een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing. Dergelijke ingrijpende maatregelen zijn altijd verstrekkend en hebben een grote impact op het leven van zowel het kind als de ouders. Dit zijn zware ingrepen waarvoor waarborgen worden gesteld.

Aanbiedingsbrief en actieplan

Het actieplan is 6 juni 2018 aangeboden door de Minister van Rechtsbescherming, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer.
De aanbiedingsbrief en het actieplan zijn onder andere te vinden op de site van de rijksoverheid.

Meer weten over het actieplan verbetering feitenonderzoek jeugdbeschermingsketen of over andere projecten?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij vertelt u er graag meer over.