In Kennemerland is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kennemerland actief. Het CJG werkt voor onder meer de gemeenten Haarlem, Zandvoort en de IJmondgemeenten (Heemskerk, Beverwijk, Velsen).

Het CJG stelt zich ten doel dat jeugdigen en ouders tijdig en goed ondersteund worden wanneer zij vragen hebben (licht of zwaar) over opgroeien en opvoeden, waar die vragen ook gesteld worden.

Het twee benen principe

In Haarlem en Zandvoort geeft het CJG uitvoering aan het twee benen principe. Dit principe houdt in dat een professional werkzaam is binnen twee organisaties: hij/zij is in dienst bij een organisatie die de formele werkgever is voor wie hij/zij binnen die organisatie werkzaamheden verricht en tegelijk wordt die professional beschikbaar gesteld (al dan niet op basis van een detacheringsovereenkomst) om werkzaamheden te verrichten bij een andere organisatie die voor deze werkzaamheden optreedt als materieel opdrachtgever. Het twee benen principe is bedoeld als een instrument om kennis en expertise vanuit de eerste en de tweede lijn binnen het CJG structureel te voeden vanuit uitlenende organisaties.

Hoofdvraag onderzoek

De gemeente Haarlem heeft DSP-groep verzocht een onderzoek te verrichten dat antwoord moet geven op de volgende vraag: ‘Wat zijn de effecten en de voor- en nadelen van het zogenaamde ‘twee benen principe’ voor de uitvoering en de ontwikkeling van de functie en het vak van jeugd- en gezinsgeneralist?’

Deze centrale vraag is te onderscheiden in twee hoofdvragen:

  1. Draagt het bundelen van kennis en expertise vanuit verschillende eerste en tweedelijns organisaties en het onderling verbinden van deze organisaties bij aan het realiseren van de transformatiedoelen?
  2. Wat zijn de voor- en nadelen van het detacheringsinstrument dat wordt toegepast om eerste en tweede lijn met elkaar te verbinden?

 Bij de beantwoording van deze vragen wordt aan de volgende thema’s aandacht besteed:

  • De ontwikkeling en borging van de deskundigheid die nodig is om de kernfunctie CJG-coach (de jeugd- en gezinsgeneralist) binnen het CJG adequaat te kunnen (blijven) vervullen.
  • Een effectieve sturing van de medewerkers en op de ontwikkeling van hun vak.
  • De tijdige toegang tot het juiste niveau van hulpverlening.
  • Kosten(efficiency).
  • Hoe kan de voeding op expertise vanuit de moederorganisaties geborgd worden wanneer er gekozen wordt om af te stappen van het twee benen principe?

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Alwien Bogaart. Hij vertelt u er graag meer over.

Alwien Bogaart Alwien Bogaart
Senior adviseur / projectleider