Jongerenhuiskamers Alkmaar

De gemeente Alkmaar streeft ernaar om het jongerenwerk effectiever en integraal (samen)werkend te maken, zoals vastgesteld in het beleidskader Jongerenwerk 2021-2024. Echter, bij de jongerenhuiskamers ondervindt men uitdagingen met betrekking tot versnippering en financiële vraagstukken. Er zijn drie verschillende partijen voor de uitvoering van het jongerenwerk, twee parallelle financieringssystemen en onduidelijkheid over het opdrachtgeverschap. Twee jongerenhuiskamers vallen direct onder de gemeente als opdrachtgever, terwijl bij de overige zeven het opdrachtgeverschap bij de besturen van de wijkcentra ligt. Deze historisch gegroeide versnippering leidt tot verschillen in transparantie, verantwoording, flexibiliteit en aansturing van de jongerenhuiskamers.

Onafhankelijk onderzoek

Het gebrek aan duidelijke prestatieafspraken maakt het voor de gemeente moeilijk om resultaten en kwaliteit op een consistente manier te sturen of af te dwingen. Om deze kwesties aan te pakken, is een onafhankelijk onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek voeren wij momenteel uit en beoogt inzicht te verschaffen in de werking en impact van de huidige jongerenhuiskamers in Alkmaar. De resultaten dienen ook als beleidsrichtlijnen om de jongerenhuiskamerfunctie effectiever in te richten en te financieren. Het doel is om een optimale bijdrage te leveren aan het versterken van de sociale basis in de wijken en beter aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren.

Schouwbezoeken

Het onderzoek richt zich op schouwbezoeken aan de jongerenhuiskamers in de gemeente. Deze bezoeken hebben de vorm van een schouw, waarbij fysieke observaties worden gecombineerd met interviews met betrokkenen zoals jongerenwerkers, coördinatoren, en wijkbesturen. Belangrijk is natuurlijk ook het perspectief van de jongeren zelf, aangezien zij de eindgebruikers van de huiskamers zijn. Door deze schouwbezoeken proberen we niet alleen inzicht te verschaffen in de praktijk van de jongerenhuiskamers, maar ook bij te dragen aan draagvlak onder alle betrokkenen.

Gluren bij de buren

Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is dat we een kijkje nemen bij de ‘buren’ in het land. Hoe organiseren andere (vergelijkbare) gemeenten in het land een concept als de jongerenhuiskamers? En waar lopen zij tegenaan? We identificeren interessante voorbeelden van gemeenten en gaan met hen in gesprek.

DSP en Jongerenwerk

DSP-groep heeft veel ervaring op het gebied van jongerenwerk. Voor Sociaal Werk Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en diverse gemeenten hebben we tal van onderzoeks- en adviesopdrachten op dit terrein uitgevoerd. Zo stelden we het Manifest jongerenwerk op en deden we een inventarisatie van het vrijwillig kinder- en jongerenwerk. Ook deden we verschillende evaluaties van het jongerenwerk, zoals voor de gemeente Gouda, en stelden we het Handboek Verbeter Jongerenwerk op.

Meer informatie over de jongerenhuiskamers in Alkmaar?

Kijk dan op de website van Alkmaar Jongerenwerk072

Meer weten over de jongerenhuiskamers of over jongerenwerk in het algemeen?

Bel of mail dan met Maud Pluijm of Paul Duijvestijn. Ze vertellen je er graag meer over.