Kwaliteitsverbetering TopX-aanpak

Begin 2015 is in de regio Utrecht (26 gemeenten) gestart met de TopX-aanpak: een persoonsgerichte aanpak van vaak jonge plegers van (high impact) misdrijven die problemen hebben op verschillende gebieden. Zo hebben ze bijvoorbeeld schulden, agressieproblemen, geen startkwalificatie en komen regelmatig in aanraking met politie en justitie.

Om de recidive terug te dringen en hun problemen op te lossen, is een integrale aanpak nodig. Verschillende partijen werken in de regio daarom gericht samen en spreken een gezamenlijke koers af. Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft DSP-groep gevraagd bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de aanpak.

Interventiekaart voor professionals TopX-aanpak

De opdracht bestaat uit twee onderdelen. Op de eerste plaats het opstellen van een interventiekaart die professionals ondersteund bij het inzetten van de juiste interventies voor de personen die op de TopX-lijst staan. Het gaat om interventies op gebied van wonen, zorg, schulden, financiën, dagbesteding en houding en gedrag. Vaak wordt aan dezelfde interventies gedacht en niet  alle mogelijkheden worden altijd benut. Daarnaast is er onduidelijkheid over de wijze waarop interventies gefinancierd kunnen worden. Soms via het juridische kader en een andere keer weer via de Jeugdwet of de Wmo. Door gesprekken met de bij de TopX-aanpak betrokken professionals en onze eigen kennis en ervaring op dit terrein, brengt DSP-groep de interventies die aansluiten bij de doelgroep in kaart. Eindproduct is een gebruiksvriendelijke interventiekaart die creatief maatwerk stimuleert en ook tijdens een casusoverleg kan worden gebruikt. Dit doen we door een interactieve pdf te bouwen.

Monitoring TopX-aanpak

Een tweede wens van de TopX-aanpak is het krijgen van meer zicht op de inzet binnen de aanpak en de resultaten die dit oplevert. Monitoring kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Om een goede monitor te bouwen stellen we eerst gezamenlijk met de opdrachtgever een plan van aanpak op. Dit geeft antwoord op vragen als wat de monitor precies aan informatie op moet leveren, op welke momenten informatie moet kunnen worden geleverd uit de monitor, welke systemen we willen gebruiken en wie er gaat registreren.

Meer weten over een persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast/TopX-aanpak?

Neem dan contact op met Aniek Verwest, zij vertelt u er graag meer over.