in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum; het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft DSP-groep de evaluatie uitgevoerd van het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. Het rapport is op 7 september 2023 openbaar gemaakt.

Uitkomsten evaluatie

Het plan dat is uitgevoerd van 2019 tot en met 2021 heeft nauwelijks bijgedragen aan de verbetering van het feitenonderzoek, zo blijkt uit onze evaluatie. De uitgevoerde activiteiten, met name op landelijk niveau, waren vooral gericht op procesdoelen in de voorbereidende sfeer en veel minder gericht op de verbetering van het feitenonderzoek zelf. Zelfs als alle 21 acties uit het actieplan volledig waren uitgevoerd, dan zouden de doelen ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het feitenonderzoek niet zijn bereikt.

De urgentie om die kwaliteit te verbeteren is er niet of nauwelijks minder op geworden. Dit wordt bevestigd door jeugdbeschermingsorganisaties, oudervertegenwoordigers, advocaten en experts die we in ons onderzoek hebben gesproken. Zij doen de volgende belangrijke suggesties voor verbetering van de kwaliteit van het feitenonderzoek:

  • Investeer in professionals, waardoor zij beter functioneren en meer tijd krijgen voor zorgvuldig feitenonderzoek (en scholing daartoe), relatieopbouw en de bejegening van ouders en kinderen.
  • Verbeter de (rechts)positie van ouders en kinderen, waardoor een gelijkwaardiger gesprek plaatsvindt en er betere mogelijkheden ontstaan voor kinderen en ouders om hun zienswijze weer te geven.
  • Zorg voor verdere samenwerking tussen organisaties in de keten, zodat ouders en kinderen met minder organisaties te maken krijgen, er minder overdracht tussen professionals nodig is en professionals beter kunnen werken aan relatieopbouw met en bejegening van ouders en kinderen.

Daar voegen wij als onderzoekers aan toe dat monitoring van de kwaliteit van het feitenonderzoek nodig is om de vinger aan de pols te houden of bovenstaande verbeteringen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en tot de gewenste verbetering leiden.

Meer weten over de evaluatie van het actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen?

Neem dan contact op met Manja Abraham, Bram van Dijk of Maud Pluijm. Ze vertellen je er graag meer over.